Begrebsdefinitioner

Term Definition Forklaring Eksempler Begrebstype Senest ændret
Adgangsgivende eksamen
Ansøgers eksamen fra tidligere uddannelsesforløb, som giver adgang til optagelse på en given uddannelse.
Forretning Monday, October 14, 2019
Aktivitetsgruppekode
En uddannelse (*aktivitetsgruppe) er forsynet med en aktivitetsgruppekode.  Termen benyttes for koden på uddannelse som aktiviteten (faget, holdet) er knyttet til. Termen benyttes i forbindelse med indberetning. ​​
Den samme kode benyttes til både ordinær uddannelse og enkeltfag fra den ordinære uddannelse under Åben Uddannelse. 

​Institutionen skal have udbudsretten for at kunne indberette på en uddannelses aktivitetsgruppekode.

​4202 - professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik (bioanalytiker)
Aktivitetsgruppekode - Aktivitetsgruppe

Forretning Wednesday, February 19, 2020
Ansøgning

Det skrevne ønske om optagelse på uddannelse hhv. deltagelse i et kursus fra en person eller en studerende. 

En ansøgning kan modtages fra følgende integrationer:

1. Optagelse.dk
2. Selvbetjeningsløsning til esas "NemStudie"
3. Institutionsspecifikke tredjepartssystemer
4. Manuel oprettelse

En ansøgning kan relateres til følgende:

 1. Optagelse på grunduddannelser
Forretning Monday, January 27, 2020
Bachelorprojekt/Afgangsprojekt

En skriftlig opgave, som den studerende udarbejder i forbindelse med afslutning på en professionsbacheloruddannelse, erhvervsakademiuddannelse, diplomuddannels eller en akademiuddannelse.

 • Bachelor-/afgangsprojektet afsluttes ved en mundtlig ekstern prøve, hvor der gives en samlet individuel karakter for projektet og den mundtlige præstation.
 • Selve projektet kan være skrevet af en gruppe af studerende, men den enkelte studerende bedømmes individuelt.
 • Alle uddannelseselementer skal være bestået inden prøven på Bachelor- /Afgangsprojekt kan bestås. Det er muligt at dispensere fra denne regel.
Forretning Thursday, March 5, 2020
Bevis
Officiel dokumentation på bestået uddannelse eller enkeltfag med angivelse af relevant(e) uddannelseselement(er) og resultat(er). 

​Beviset indeholder bl.a. den studerendes navn og cpr. nr.

Monday, October 21, 2019
ECTS
ECTS står for European Credit Transfer System.
ECTS point: Europæisk Standard, der grundlæggende beskriver det faglige indhold og tidsmæssige omfang af en videregående uddannelses enkelte studieelementer. 

https://www.ug.dk/uddannelser/artikleromuddannelser/ects-pointsystemet

http://ec.europa.eu/education/resources/european-credit-transfer-accumulation-system_en.htm

​60 ECTS svarer til arbejdsindsatsen i ét studieår på et fuldtidsstudie.

Forretning Monday, March 30, 2020
Delformål
Oplysning til brug for STÅ indberetning. Angiver uddannelsens niveau og type:
1 Professionsbachelor
5 Åben uddannelse
6 Erhvervsakademiuddannelse (EAU)
7 Forberedelse til adgangsniveau
8 Maritim Grunduddannelse
P Pædagogikum
Forretning Monday, March 30, 2020
Eksamenskvotient
Gennemsnit af karakterer på bevis. Herunder hensyntagen til evt. vægtning af de forskellige karakterer.

​Der er i mange tilfælde adgangsbegrænsning, hvilket oftest fører til opdeling af studiepladserne på kvote 1, hvor der optages på grundlag af eksamenskvotient, og kvote 2, hvor også andre forudsætninger tages i betragtning.

Forretning Wednesday, October 23, 2019
Eksamensår
Det år eksamenen er gennemført i

​Kan også bruges om det år, sidste eksamen på en uddannelse er bestået i.

Forretning Wednesday, October 23, 2019
Ekstern bedømmelse
Angivelse af at *bedømmelse gennemføres med ekstern *censor.
Forretning Wednesday, October 23, 2019
Bedømmelse
Betegnelse for en aktivitet indeholdende en vurdering af den studerende, der gennemføres som afslutning på et uddannelseselement, og som udtrykkes i en udtalelse, redegørelse, karakter eller lignende.

​En bedømmelse er resultatet af gennemførelsen af et fag

​En bedømmelse kan være f.eks. Godkendt, Gennemført eller 7

Forretning Tuesday, October 29, 2019
Bedømmelsesform

Den metode, som benyttes til at vurdere den studerendes præstation på et uddannelseselement


De enkelte bedømmelsesformer:

 • Skriftlig
 • Mundtlig
 • Projekt
 • Praktisk prøve
 • Gennemførelse
 • Kombineret skriftlig og mundtlig 
 • Multiple choice test
 • Realkompetencevurdering

​Som udgangspunkt knyttes en bedømmelsesform til et uddannelseselement. Der er dog visse uddannelseselementer, hvor der er knyttet flere bedømmelsesformer, eksempelvis et projekt og en prøve (mundtligt forsvar). Der kan også være uddannelseselementer, hvor det er muligt for den studerende at vælge mellem flere bedømmelselsesformer.

Forretning Monday, October 21, 2019
Bedømmelsestype
Bedømmelsestype indikerer om bedømmelsen sker med enten Intern eller Ekstern censur

Bedømmelsestype kan være én af følgende:

Intern censur: Bedømmelsen foretages af intern(e) eksaminator(er) og censor(er), som begge er ansat på den institution, hvor bedømmelsen foregår.

Ekstern censur: Bedømmelsen foretages af intern(e) eksaminator(er), som er ansat på institutionen, samt ekstern(e) censor(er), som ikke er ansat på institutionen, hvor bedømmelsen foregår.


Forretning Monday, April 6, 2020
Fag

Fag er et *uddannelseselement, som knyttes til uddannelsen i form af strukturelle uddannelseselementer. Det vil sige, at Fag er en type strukturelt uddannelseselement (SUE).

Fag kan være bestemt af bekendtgørelsen eller studieordningen. Fag kan være obligatoriske eller valgfri.

En SUE kan være af typen Semester, Fag, Gruppering

​Et fag er f.eks Klinisk undervisning på uddannelsen Professionsbachelor i fysioterapi

Forretning Thursday, October 24, 2019
Hold
Hold er betegnelse for gruppe af studerende, som følger et specifikt uddannelseselement / fag.

​Hvis antallet af studerende er flere end, der kan være på ét hold, kan det deles i flere.

Et hold er tilknyttet et PUE (Planlægningsuddannelseselement)


​et hold svarer til en klasse

Forretning Friday, October 25, 2019
Indskrivningsform

Oplysning til brug for STÅ-indberetning. Angiver hvordan en studerende er indskrevet på uddannelsen.

Typer af indskrivningsformer fremgår af tilskudsinstruks, der findes på dette link https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/professionshojskoler/okonomi/tilskud.

​Indskrivningsform:
Eksempelvis: 1100 Optagelse gennem KOT; 1700 Optagelse udenom KOT; 4200 Gæstestuderende Dansk
5100 Deltidsstudium; 5300 Enkeltfag

Forretning Wednesday, April 8, 2020
Uddannelsesinstitution
Inden for rammerne af esas er definitionen: De institutioner og deres brugere, som esas skal udrulles til og stilles til rådighed for.

​Uddannelsesinstitutionerne består af danske professionshøjskoler, danske erhvervsakademier, danske maritime udannelsesinstitutioner samt Danmarks Journalisthøjskole

​VIA, CphBusiness, Simac, UCN, KEA, Absalon m.fl.

Forretning Monday, April 6, 2020
Intern bedømmelse
Angivelse af at bedømmelse gennemføres med eksaminator(er) fra egen institution.
Forretning Saturday, October 19, 2019
Karaktertype

Betegner den type af bedømmelse (karakter), som den studerende får ved bedømmelse. Karaktertypen kan bestå af en af følgende typer:

 • Karakter fra 7 trins skala
  • 12, for den fremragende præstation
  • 10, for den fortrinlige præstation
  • 7, for den gode præstation
  • 4, for den jævne præstation
  • 02, for den tilstrækkelige præstation
  • 00, for den utilstrækkelige præstation
  • -3, for den ringe præstation
 • Bestået eller ikke bestået
 • Godkendt eller ikke godkendt

​Karaktertyperne fremgår af karakterbeknedtgørelsen der findes på dette link https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=167998#Kap2.

Der kan i uddannelsesbekendtgørelser være knyttet specifikke krav til anvendelse af Karaktertype.


Forretning Tuesday, October 29, 2019
KOT-gruppe

Betegnelse for gruppering af ansøgninger fra KOT efter adgangsgrundlag.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har på forhånd bestemt, hvilken pladsfordeling mellem ansøgere med gymnasielt optagelsesgrundlag (Kvote 1) og ansøgere med andet optagelsesgrundlag (Kvote 2) hver uddannelse skal have.
Dette styres af institutionerne i forbindelse med behandling af ansøgningerne ved at sætte forskellige KOT-grupper på hver enkelt ansøgning.

 
Institutionerne har på forhånd oprettet KOT-grupper med et nummer og en betegnelse og tilknyttet dem til et *områdenummer i forbindelse med opsætning og klargøring til modtagelse af årets KOT-ansøgninger. 

 
Ved at påsætte KOT-gruppe på ansøgningen, grupperes alle ansøgninger til områdenummeret, således at KOT efter indberetningen gives mulighed for at optage ansøgere på de korrekte antal kvote1-pladser hhv. kvote2-pladser.

 

​KOT-gruppe 10: Kvote 1
KOT-gruppe 20: Kvote 2
KOT-gruppe 40: Professionsbachelor skibsofficer eller skibsfører
KOT-gruppe 90: standby til gruppe 40

Forretning Monday, April 6, 2020
Optagelsesområde: se *Områdenummer

Andet ord for *Områdenummer. 

Forretning Monday, April 6, 2020
Modul

Er en type uddannelseselement på linje med fag. Ordet Modul udgår af esas.

​Et modul udgør typisk en delmængde af et semester.
Kan på samme måde som et andet uddannelseselement have tilknyttet bedømmelsesform og betingelser m.v.

Forretning Wednesday, October 30, 2019
Optagelsesperiode

Betegnelse for den periode, som et optagelsesforløb til ordinære uddannelser dækker.

​En institution vil have en KOT optagelsesperiode om året, som kan hente ansøgninger fra optagelse.dk. Derudover kan der oprettes en optagelsesperiode for efteroptag, vinetroptag, Top-up m.m., hvis ikke den er inkluderet i KOT-optagelsesperioden.

Instituionerne kan oprettes så mange optagelsesperioder, de ønsker. Dog kun én årlig periode til KOT-optag.​

​En optagelsesperiode til KOT-optaget kan gå fra 1. februar ét år til 31. januar året efter.

En optagelsesperiode til efteroptag og evt. vinteroptag går typisk fra 1. august ét år til 31. januar året efter.

Forretning Monday, April 6, 2020
Praktik

Betegnelse for et praktisk baseret uddannelseselement, som ofte afholdes hos en ekstern virksomhed eller offentlig institution.
Kan være lønnet eller ikke lønnet.

​Praktik er en del af de fleste professionsuddannelser

praktik i vuggestuen ​Mariehønen evigglad i forbindelse med pædagoguddannelsen

Forretning Thursday, October 31, 2019
Praktikplads

Ét praktikophold for én studerende i en bestemt praktikperiode.


 

​Et praktiksted kan tilbyde mere end én studerende et praktikophold i samme periode. Hvis et praktiksted kan tilbyde ophold til f.eks. 3 studerende, har praktikstedet 3 praktikpladser i perioden. På et andet tidspunkt af året eller hvis praktikstedet mangler personale, kan antallet ændre sig til f.eks. 2 praktikpladser.

Vuggestuen ​Mariehønen Evigglad stiller én praktikplads til rådighed for én pædagogstuderende i en bestemt periode.

Børnehaven Tumleren stiller 2 praktikpladser til rådighed for 2 studerende i samme periode.

Forretning Tuesday, February 25, 2020
Resultat
Den vurdering, den studerende får ved en bedømmelse eller af den samlede uddannelse. Tæt på at være synonym med Karakter

​Resultat er lidt bredere end Karakter

En studerende kan bede om en "Resultatudskrift", som er en oversigt over resultater (karakterer og andre bedømmelser) opnået, indtil datoen for resultatudskriften. Resultatudskriften er ikke et bevis.

 
Generelt adgangskrav
Ansøgere skal have fået et karaktergennemsnit på mindst 2,0 i henholdsvis dansk og matematik ved 9.- eller 10. klasseprøverne eller et tilsvarende resultat ved en tilsvarende prøve som betingelse for optagelse på grundforløbets del 1 eller 2 i en erhvervsuddannelse (EUD). Der er tale om prøvekrav.

Nedenfor er beskrevet, hvordan kravet om "et tilsvarende resultat ved en tilsvarende prøve" skal forstås for ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag.
Forretning Monday, April 6, 2020
Semester
1 af 2 perioder i et studieår. Et studieår består af et forårs- og et efterårssemester i vilkårlig rækkefølge.
Forårssemestret varer fra 1. februar til 31. august.
Efterårssemestret varer fra 1. september til 31. januar.

​Et semester udgør normalt 30 ECTS. Antallet af ECTS pr. semester kan være defineret i uddannelsesbekendtgørelsen.

Forretning Monday, March 30, 2020
Studieordning
En Uddannelsesinstitution eller en institutionsafdelings konkrete udmøntning af en uddannelse, som defineret i en uddannelsesbekendtgørelse.

​Hver juridisk institution (og nogle gang også institutionsafdeling) beskriver i en studieordning, hvordan de vil køre uddannelsen på deres institution inden for rammerne af bekendtgørelsen.

​studieordning for læreruddannelsen 2016 på VIA

fra https://www.masterdata.aau.dk/

En studieordning indeholder en beskrivelse af de elementer som en uddannelse består af. Herunder de enkelte fagelementers indhold og læringsmål, uddannelsesforløbet, samt eventuelle muligheder for kombination med andre uddannelser.
Der er desuden fastsat bestemmelser for optagelse, samt nærmere regler, der gælder for uddannelsen, inden for bekendtgørelsens rammer. Studieordningen fungerer i praksis som en aftale mellem universitetet og den studerende om, hvad de hver især kan forvente af hinanden.
En studieordning godkendes af dekanen, men kan også godkendes af prodekanen for uddannelse, efter delegation fra dekanen.

Forretning Friday, November 8, 2019
Studieplads
Den plads en ansøger tilbydes ved optagelse på en given uddannelse og oppebærer så længe vedkommende er tilmeldt uddannelsen.
Forretning Monday, April 6, 2020
Studieår
Betegnelse for de enkelte år i en uddannelse. En professionsbacheloruddannelse vil normalt omfatte 1., 2., 3. og 4. studieår.
Et studieår kan opgøres i følgende normalperioder (semestre):
 • september - august
 • februar - januar

Studieåret er bestemt af den studerende optagelsestidspunkt.

​Hvis en studerende har studiestart 1.9.2019, går det første studieår fra 1.9.2019 til 31.8.2020.

Er den studerende derimod optaget pr. 1.2.2020, går første studår fra 1.2.2020 til 31.1.2021

Forretning Monday, March 16, 2020
STÅ

Forkortelse for STudenterÅrsværk. Anvendes til opgørelse af Uddannelsesinstitutionernes aktivitet og fastlæggelse af taxametertilskud.

Et studenterårsværk udgør 1,0000 STÅ svarende til 60 ECTS.

Indberetning af STÅ kan være:
      1. Ressourceudløsende eller
      2. ikke-ressourceudløsende

Hvis STÅ ikke er ressourceudløsende skyldes dette:

 1. At den studerende er udenlandsk selvbetaler
 2. At den studerende har betalingsaftale knyttet til en arbejdsmarkedspolitisk foranstaltning (jobcenter)
 3. At den studerende har betalingsaftale knyttet til en arbejdsmarkedspolitisk foranstaltning (anden aktør)
 4. Merit

Forretning Monday, April 6, 2020
STÅ-betingelser

Betegnelse for de betingelser, der knyttes til en uddannelse og/eller et semester og/eller et eller flere uddannelseselementer med henblik på at systemet kan opgøre, om en studerende i et givent semester opfylder betingelserne for at udløse et semester STÅ.

Forretning Monday, March 30, 2020
Tilmelding
Betegnelse for den aktivitet, hvor en ansøger anmoder om og registreres som studerende på en åben uddannelse.
 
Tilmelding anvendes ligeledes i forbindelse med valg af eksempelvis valgfag for studerende på ordinære uddannelser.

​Den studerende/ansøgeren kan tilmelde sig vie nemStudie

Forretning Sunday, November 3, 2019
Uddannelse
Betegnelse for det indhold og rammer, som en uddannelsesbekendtgørelse definerer.

​Uddannelse til pædagog​Uddannelse til skibsfører

Forretning Monday, November 4, 2019
Uddannelsesbekendtgørelse
Beskrivelse af det indhold og de rammer, som ministeriet fastlægger for en given uddannelse.
Forretning Saturday, October 19, 2019
Uddannelseskoder
En fællesbetegnelse for koder, som benyttes til unik indberetning af forskellig art.

 

 

 

En uddannelsesaktivitet i esas forsynes med:

Aktivitetsgruppekode for hver udgave af uddannelsen. 

En DS-uddannelseskode for hver udgave af uddannelsen

En AUDD-kode, hvis uddannelsen har specielle retninger​

Radiograf:
Aktivitetsgruppekode 4210
DS-uddkode 5158
DS-AUDD 9182 Radiologisk billeddiagnostik
DS-AUDD 9183 Stråleterapi
DS-AUDD 9284 Nuklearmedicinsk billeddiagnostik
Forretning Monday, April 6, 2020
Uddannelsesstruktur
Den systemmæssige opbygning af en studieordning samt relevante rammer og betingelser fra uddannelsesbekendtgørelsen og øvrige relevante bekendtgørelser.

​Uddannelsesstrukturen består af strukturelle uddannelseselementer på bekendtgørelsesniveau og på studieordningsniveau.

1. Uddannelsesbekendtgørelsen (eksempel https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174218)
2. LEP bekendtgørelsen (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183397)
3. Eksamensbekendtgørelsen (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=184136)
4. Karakterbekendtgørelse ( https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=167998#Kap2)
5. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192389)

Forretning Monday, November 4, 2019
Årgang

Gruppering af studerende ud fra optagelsestidspunkt, hvor den studerende starter sin uddannelse.
Til årgang knyttes:
* Sommer- eller vinteroptag
* År

​Ud fra disse oplysninger kan følgende beregnes:

 • Hvornår den studerende forventes at afslutte uddannelse
 • Hvornår den studerende evt. starter/slutter lønnet praktik

Bemærk at studiestarten medtages i STÅ-indberetningen i formatet ÅÅÅÅMM

​Årgangsbetegnelsen på et hold med studiestart i september 2019 vil eksempelvis være 'E19', mens studiestart i februar 2020 vil få betegnelsen 'F20'.

Forretning Tuesday, February 25, 2020
Exception
Noget som ikke er omfattet af en bestemt definition, regel el.lign. fx noget der afviger fra det normale eller er meget sjældent i forhold til andre tilfælde

Fejl, undtagelser og lignende, der skal klares manuelt, fordi de er en undtagelse i forhold til det automatiske forløb.

Undtagelse, Særtilfælde

​Ved optimering af arbejdsprocesser med automatisering i løsningen vil der kunne opstå steder i processen, som kræver brugerinvolvering og processen ikke kan fortsættes automatisk. Dette refereres til som Exception håndtering

Applikation Wednesday, October 23, 2019
Entitet

En entitet er en struktureret type af data, for eksempel typen Person. En entitet kan betegnes som den overordnede type af en entitetspost.​ ​​​
En entitet kan forstås som selve den tabel, der indeholder felter eller kolonner for hver informationstype, der er om for eksempel en person.​​

Eksempelvis er en person-entitet en beskrivelse af alle de oplysninger, en person i esas kan have (både valgfrie og obligatoriske).

Ansøgning, person, studieforløb, Strukturelt uddannelseselement (SUE) og lignende er eksempler på en entitet.​ ​

Applikation Monday, January 27, 2020
Team
Et team består af en udvalgt gruppe af esas-brugere, en afdeling eller en hel uddannelsesinstitution.
Teams er en samling systembrugere, der jævnligt samarbejder. 


Teams kan bruges til at forenkle deling af poster og give teammedlemmerne fælles adgang til institutionens data, når teammedlemmerne hører til forskellige afdelinger. ​​​

Et team indeholder en liste af medarbejdere og kan for eksempel også være en gruppering af én type af medarbejder - Et Optagelsesteam af studieadministrative medarbejdere. ​


Applikation Monday, January 27, 2020
Dashboard

Et overbliksbillede, der ofte anvendes som startside til at sammenstille brugerens vigtigste arbejdsområder og nøgletal eller til at sammenstille et ​arbejdsområde.  

​Via dashboardet, som kan tilrettes individuelt, får brugere et overblik og kan herfra arbejde videre med et af områderne.

Et dashboard kan bestå af en række webparts som fx diagrammer, listevisninger og indlejringer.

Applikation Tuesday, October 15, 2019
Entitetspost

En entitetspost er konkret data for en entitet og forstås som en enkelt række i entiteten.​ 

​​Entitetsposter vises igennem en såkaldt visning i esas brugergrænseflade, der er sat op til at vise de specifikke informationer, entitetsposten består af.​

​For eksempel entiteten "Studieforløb" og en entitetspost ved navn "Hans Hansen – Professionsbachelor i…"​

Applikation Monday, January 27, 2020
esas-administrator

esas-administrator er en brugerrolle, som giver adgang til systemet. Rollen giver administratoradgang til esas, men ikke infrastrukturen. Kan se data på tværs af uddannelsesinstitutioner.

Se 'Systembrugerroller' for generelt om de fem systembrugerroller​.

Applikation Wednesday, February 19, 2020
Institutionsspecialist

Institutionsspecialist er en brugerrolle, som giver adgang til esas​. Institutionsspecialisten er rollen med flest rettigheder på institutionen. Rollen har bl.a. mulighed for at oprette nationale og lokale uddannelsesstrukturer samt andre institutionsspecifikke opsætninger.

​Se 'Systembrugerroller' for generelt om de fem systembrugerroller​.​​ ​

Applikation Saturday, October 19, 2019
Studieadministrativ medarbejder

Studieadministrativ medarbejder er en brugerrolle, der giver adgang til de områder i esas, der typisk er behov for i forbindelse med den daglige studieadministration. Diverse opsætninger af institutionens forhold kan ikke udføres af brugerrollen Studieadministrativ medarbejder, men derimod af Institutionsspecialisten.

Se 'Systembrugerroller' for generelt om de fem systembrugerroller​.​​
Medarbejder på Uddannelsesinstitution, som varetager daglige studieadministrative opgaver.

Forretning Friday, November 8, 2019
Person

​En person anvendes som begreb for det individ, som udgør en given aktør. En person kan optræde som forskellige aktører

En person er i esas én person-entitetspost i systemet. Denne person kan være en eller flere af følgende typer: studerende, eksaminator, censor, medarbejder eller lign.
Ud fra de tilknyttede entitetsposter på personen kan det afledes hvilke(n) type person, der er tale om. Dette bliver opsummeret i et eller flere felter på person-skærmbilledet.

Forretning Thursday, October 31, 2019
Ansøger

En person, som har indsendt et ønske om optagelse på en ordinær eller en åben uddannelse hhv. deltagelse på kursus.


 

​​En person som har søgt en studieplads.

Ansøgere kommer i esas enten ved at ansøge om optagelse via optagelse.dk, ved at ansøge via nemStudie eller ved manuel oprettelse af en studiesekretær.

Forretning Monday, April 6, 2020
Strukturelt uddannelseselement (SUE)

Et strukturelt uddannelseselement oprettes på baggrund af uddannelsesbekendtgørelsen samt studieordningen.
Et strukturelt uddannelseselement er enten et semester, et fag eller en gruppering

​Et strukturelt uddannelseselement kan udgøre et konkret fag eller en periode i form af semester

Et strukturelt uddannelseselement kan oprettes som en gruppe af tilknyttede strukturelle uddannelseselementer.

Forretning Monday, November 11, 2019
Planlægningsuddannelseselement (PUE)

Et planlægningsuddannelseselement er et uddannelseselement, der indeholder de specifikke informationer i forhold til elementets gennemførelse. Planlægningsuddannelseselementer oprettes automatisk på baggrund af betingelser defineret på det strukturelle uddannelseselement (SUEn).

​Den studerendes holdplacering tilknyttes planlægningsuddannelseselementet.
Den specifikke periode er sat med datoer på PUEn (modsat SUE, der har en standard-periode sat, som justeres til på PUE niveau)

​Praktikforberedelse 404-10052-101-1219

Forretning Thursday, October 31, 2019
Gennemførelsesuddannelseselement (GUE)

Et gennemførelsesuddannelseselement er et uddannelseselement, som tilknyttes den studerende ved planlægning af uddannelsen.

Gennemførelsesuddannelseselementet (GUEn) er tilmeldingen til et Fag.

Gennemførelsesuddannelseselementet er ligeledes tilknyttet den studerendes Bedømmelse.

​Gennemførelsesuddannelseselementet oprettes automatisk på baggrund af betingelser defineret på Planlægningsuddannelseselementet (PUEn).

Forretning Wednesday, October 30, 2019
Institution / Virksomhed

​Samlet betegnelse for virksomheder, uddannelsesinstitutioner, institutionsafdelinger, praktiksteder, kommuner og lignende.

Applikation Tuesday, October 29, 2019
Løsningen

En helhed af de software-komponenter,  der indgår samt de øvrige leverancer i form af konfigurering, beskrivelser, test, uddannelse og implementering.

​selve esas er en del af løsningen

​esas, slutdokumenter, inRule

Forretning Wednesday, October 30, 2019
Driftsadministrator

En brugerrolle, som giver administratoradgang til infrastrukturen og databaserne, men ikke til selve esas-løsningen.​

Applikation Wednesday, October 16, 2019
Læseadgang

​Læseadgang er brugerrolle med de rettigheder, der giver læseadgang til systemet.

​Se 'Systembrugerroller' for generelt om de fem systembrugerroller​.​

Applikation Saturday, October 19, 2019
Afdeling: se juridisk afdeling og institutionsafdeling

-

 

-

-

Forretning Thursday, January 30, 2020
esas-specialist

esas-specialist er en brugerrolle, som giver adgang til systemet.

esas-specialisten har mulighed for tværgående handlinger og kan påtage sig andre rollers rettigheder og team-tilknytninger i forbindelse med support. Yderligere kan esas-specialisten oprette og låse dele af en uddannelsesstruktur, administrere bekendtgørelser og uddannelser.

Som udgangspunkt har esas-s​pecialisten kun adgang til data, som ikke er uddannelsesinstitutionsspecifikt.​

Se 'Systembrugerroller' for generelt om de fem systembrugerroller​.​​

Applikation Wednesday, October 23, 2019
Kursusbevis
Dokumentation på gennemført uddannelseselement, som ikke udløser ECTS.. Kursusbevis indeholder ikke nødvendigvis CPR-nummer.

​Kursusbevis gives for deltagelse i IDV-aktiviteter, som ikke udløser et enkeltfagsbevis, eller er del af en hel uddannelse

Forretning Thursday, April 2, 2020
Systembrugerroller

Systembrugerroller:​

 1. esas-​administrator, som udgangspunkt kun SIU, i SIU AD
 2. Institutionsspecialist, brugere på institutionerne. Kan tildeles af de enkelte juridiske institutioner i deres AD
 3. Studieadministrativ medarbejder, brugere på institutionerne. Kan tildeles af de enkelte juridiske institutioner i deres AD
 4. Læseadgang, brugere på institutionerne. Kan tildeles af de enkelte juridiske institutioner i deres AD
 5. esas-specialist, som udgangspunkt kun SIU, i SIU AD

​Når en systembrugerrolle benævnes, gælder dette også for de niveauer, som ligger over - så fx når en Studieadministrativ medarbejder har adgang til en handling, har Institutionsspecialisten og esas-Administratoren samme adgang (medmindre det modsatte er nævnt). Men en systembrugerrolle, som ligger under niveauet, har ikke disse rettigheder– fx når en Institutionsspecialist har adgang til en handling, har den Studieadministrativ medarbejder ikke adgang.

esas-specialisten har mulighed for tværgående handlinger og kan påtage sig andre rollers rettigheder og team-tilknytninger i forbindelse med support. Yderligere kan esas-Specialisten oprette og låse dele af en uddannelsesstruktur, administrere bekendtgørelser og uddannelser. Som udgangspunkt har esas-Specialisten kun adgang til data, som ikke er uddannelsesinstitutions specifikt.​

Se de specifikke systembrugerroller for uddybelse af den specifikke rolle.

​På institutionerne har den studieadministrative medarbejder som udgangspunkt systembrugerrollen "Studieadministrativ medarbejder". Et udvalgt antal studieadministrative medarbejdere har systembrugerrollden "Institutionsspecialist".

Applikation Monday, June 8, 2020
Valideringsregel

En type regel, som sikrer, at datatyper og dataformatering i løsningen overholdes (f.eks. at man ikke gemmer en streng i et heltalsfelt).

​Reglerne ligger oftest direkte i brugergrænsefladen. Kaldes også ”syntaktisk validering”.

​F.eks. at der ikke kan gemmes en streng i et heltalsfelt

Applikation Friday, May 29, 2020
Forretningsregel

De afhængigheder, som særligt gælder inden for uddannelsessektoren.

Også kaldet ”semantisk validering”.

Beskriver Forretningsregler for f.eks. relationer mellem entitetsposter, udregninger af værdier (eksempelvis karaktergennemsnit og STÅ) og udfaldsrum for værdier (eksempelvis udsvingskontrol ved indberetninger).

Ligger som udgangspunkt i InRule, men undtagelsesvis kan vi definere forretningsregler direkte i koden af performancehensyn.

Forretningsregler defineret i koden vil ligge i et afgrænset namespace.​​

​Oftest defineret i InRule gennem IrAuthor. Kan være afhængig af en eller flere parametre (betingelser) defineret i Dynamics. 
Kan undtagelsesvis være defineret direkte i koden. I så fald sker dette i et afgrænset Namespace af hensyn til sporbarhed.

​Eksempler kan være udregning af karaktergennemsnit eller STÅ, eller udsvingskontrol for indberetninger.

Forretning Saturday, October 19, 2019
Parameter
Parametre (betingelser) sættes på entitetsposter i løsningen med versionshistorik. De er parametre til forretningsregler.
Parameterisering er en af måderne hvorpå esas kan udføre en fleksibel håndtering af forretningsregler, så der ikke skal gennemtjekkes tusindvis af de samme typer af forretningsregler, men at man kan nøjes med et par stykker, som så er parameteriseret.

fx ”en uddannelsesstruktur skal give X antal ects” eller ”for at du kan komme ind på X, skal du have taget Y først”.  Parametrene er disse tilfølde X og Y.

Applikation Friday, May 29, 2020
Forretningslogik

De regler og betingelser, som gælder inden for uddannelsessektoren.

​Automatisering af handlinger, som udføres inden for rammerne af Forretningsreglerne (f.eks. gennem Dynamics Workflows, Plugins, Dynamics Business Rules eller i kode).

Forretning Thursday, October 24, 2019
Light-modul

​Light-moduler kan være moduler til registrering af data, hvor de fleste Uddannelsesinstitutioner helt og fuldt vil administrere i 3. partsystemer, og som derfor ikke i sig selv er procesunderstøttet i Systemet, men hvor data er nødvendige for at esas fungerer i sammenhæng.

Light-moduler vil gøre brug af løsningens regler og vil også kunne være med en begrænset procesunderstøttelse, hvor det er nødvendigt for den pågældende funktion og kvalitetssikring af data.

Light-moduler vil ikke kunne anvendes af UI'er, der via en lokal integration udveklser samme data.

Applikation Wednesday, October 30, 2019
Nettoklipforbrug

Antal af udbetalte SU-klip fratrukket de SU-klip, der er tildelt ved særlige forhold. 

​Nettoklipforbrug henviser til, at der i SU-reglerne ikke er krav om studiefremdrift for studerende i de perioder, hvor de forbruger SU-klip, der er tildelt i forbindelse med fødsel eller forsinkelse i studiet på grund af sygdom, rådsarbejde og andre særlige forhold. Nettoklipforbruget er således antallet af udbetalte klip fratrukket klip, der er udbetalt på baggrund af ovenstående.

Den studerendes nettoklipforbrug modtages i en stamdatafil fra SU. og bruges i beregningen af aktivitetskontrollen. 

 

Forretning Monday, April 6, 2020
Normalprogression

Kravet til det antal ECTS-point en studerende skal have optjent ift. antal nettoklip. Normalprogression svarer til ECTS-progression på den enkelte uddannelse.

​Normalprogressionen er en del af aktivitetskontrollen som sendes til SU. Der er oprettet en standard progressionsmodel (normalprogression) i esas og den enkelte institution kan lave uddannelsesspecifikke progressionsmodeller, hvis uddannelsens ECTS-point er fordelt på en anden måde end standard progressionsmodellen.

​​

Forretning Monday, April 6, 2020
Realprogression

​Antal ECTS-point den studerende har optjent i uddannelsen på det pågældende tidspunkt. Dog tæller ECTS-point fra lønnet praktik og studietidsforkortende merit ikke med i realprogressionen.

​Realprogressionen bruges i beregningen af fremdriftbetinget aktivitetskontrol (både gamle og nye regler). Realprogressionen sendes til SU.

​Opnåede ECTS-point fra bedømmelser og ikke-studieforkortende merit må først tælle med i den studerendes realprogression fra det semester, hvor ECTS-point er placeret i uddannelsen.

Forretning Monday, April 6, 2020
Gæstestuderende

Gæstestuderende er studerende, der er optaget på en anden (dansk eller udenlandsk) juridisk uddannelsesinstitution (stam) og gennemfører en del af uddannelsen ved uddannelsesinstitutionen (værts), som meriteres ind i uddannelsen ved staminstitutionen.

​En studerende, som tager sin primære uddannelse på en stamuddannelsesinstitution, kan ansøge om, at tage et eller flere uddannelseselementer på en anden uddannelsesinstitution værts).

Forretning Wednesday, April 8, 2020
Danske gæstestuderende

​Danske gæstestuderende er studerende, som på baggrund af forudgående forhåndsgodkendelse af merit, tager et afgrænset studieforløb ved værtsinstitutionen, men i øvrigt er indskrevet som ordinære studerende ved en anden dansk staminstitution.

​Indskrivningsform 4200 = Gæstestuderende, dansk (merit til anden dansk juridisk institution)

En Datamatiker fra Dania tager et valgfag på VIA.

Forretning Wednesday, April 1, 2020
Udenlandske gæstestuderende

​Udenlandske gæstestuderende er gæstestuderende i et afgrænset studieforløb ved værtsinstitutionen, men er i øvrigt indskrevet ved en udenlandsk staminstitution. 

Der findes to typer af udenlandske gæstestuderende (institutionsaftaler = indskrivningsform 4300, programaftale = indskrivningsform 4400).

Carlos Hugan fra Spanien læser et enkelt fag på Erhvervsakademiuddannelsen Datamatiker

Forretning Wednesday, April 1, 2020
Informationsmodel

​Informationsmodeller illustrerer forretnigsobjekter, relationer mellem objekterne og kardinalitet (en-til-en, en-til-mange, mange-til-mange osv.). 

Informationsmodeller er det næste abstraktionsniveau efter begrebsmodeller. ​Informationsmodeller er typisk repræsenteret i Unified Modeling Language - UML - (klasse)diagrammer, og kan være suppleret med beskrivelser i almindeligt sprog. Se FDA arkitektur retningslinjer her: https://arkitektur.digst.dk/metoder 

Metode Friday, May 29, 2020
Datamodel

Datamodel defineres på et lavere niveau af abstraktion end Informationsmodel og
inkluderer flere detaljer (datamodel er rettet  mod detaljeniveau nødvendigt for implementering).

​Datamodel indeholder både begreber/informationer, deres indbyrdes relationer og kardinalitet.

​Logisk Datamodel

Fysisk Datamodel

Metode Friday, February 28, 2020
GDPR - Persondataforordningen

​General Data Protection Regulation (Persondataforordningen).

Forordningen stiller krav til hvordan personoplysninger behandles. Med behandling menes enhver for for aktivitet med personlige oplysninger, f.eks. indsamling, registrering, organisering, systematisering og opbevaring. Det præciseres hvornår personoplysninger må indsamles, og hvilke særlige følsomme personoplysninger der kun undtagelsesvist må indsamles. Typisk kræver behandling af personoplysninger lovhjemmel, samtykke eller en eller anden form for nødvendighed idet der kræves størst muligt hensyn til den registredes rettigheder og interesser.


​Materiale om GDPR findes på Datatilsynets hjemmeside, via dette link https://www.datatilsynet.dk/vejledninger/vejledninger-databeskyttelsesforordningen/

Datatilsuynets og Justitsministeriets vejledning vedrørende samtykke findes på dette link https://www.datatilsynet.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Vejledning_om_samtykke__formateret_.pdf

Forretning Saturday, October 19, 2019
Integrationsmønster

​Det kan fx være (beskrivelse af):

Fil- og batch-baseret integration, hvor der ikke er behov for tidstro integration, men til gengæld behov for at kunne udveksle store mængder data

Serviceorienteret request-reply, hvor der er behov for synkrone, tidsafhængige spørge-svar integrationer

Hændelsesorienteret integration, der er velegnet til asynkron, tidsuafhængig integration, hvor der er mange aktører involveret, og hvor aktørerne og deres anvendelse af hændelser ikke er kendt på forhånd

Linked data, der er velegnet til at skabe integration af data med semantisk opmærkning

Metode Wednesday, May 13, 2020
Ekstern servicebruger

​En brugertype, som benyttes af uddannelsesinstitutionerne og deres leverandører til system-til-system kommunikation mellem disses systemer og esas. 

​En ekstern servicebruger bør aldrig benyttes til at give personlig adgang til esas. Eksterne servicebrugere oprettes og administreres centralt i UFMs AD, aldrig hos de enkelte uddannelsesinstitutioner.

Eksterne servicebrugere tildeles rettigheder til data i løsningen gennem tildeling til teams.

​Et eksempel er kommunikation gennem webservice-grænsefladen.

Applikation Wednesday, October 30, 2019
Servicebruger

​​En brugertype, som benyttes til at afvikle dele af løsningen f.eks. Dynamics, SQL Server instanser, JobServicen m.fl., som ofte har flere rettigheder end almindelige brugere eller eksterne servicebrugere, f.eks. ret til at køre Windows Services

​En servicebruger bør aldrig benyttes til at give personlig adgang til esas. Servicebrugere oprettes og administreres centralt i UFMs AD, aldrig hos de enkelte uddannelsesinstitutioner.

​O0100 indeholder en samlet liste over løsningens servicebrugere.

Applikation Friday, May 29, 2020
Aktivitetstype

​Aktivitetstypen er den måde, som aktiviteten (faget) gennemføres/opnås på. Eksempelvis som teori, praktik eller merit.

Aktivitetstypen medtages i STÅ-indberetningen og kan have aktivitetstypekoderne:

1 Teori
2 Praktik
4 Merit - startmerit
5 Merit - gæsteophold, Danmark
6 Merit - gæsteophold, udland
7 Merit - talent - enkeltfag fra ungdomsuddannelse
9 Internationaliseringsaktivitet

V Værsktedsskoleforløb (kun for maritime institutioner)

Forretning Tuesday, April 28, 2020
Praktikudskillelse (udgået)

​På uddannelser med semester-STÅ som opgørelsesmetode er praktikudskillelsen fastlagt pr. semester med udgangspunkt i de enkelte uddannelsesbekendtgørelser. Institutionerne kan frit placere obligatorisk praktik i løbet af uddannelsen, hvis bekendtgørelsen giver mulighed herfor, men den centralt fastlagte praktikudskillelse angiver, hvornår studieaktivitet skal indberettes som hhv. teori og praktik.

​Praktikudskillelsen fremgår af kodebilag til gældende tilskudsinstruks. Tilskudsinstruks og kodebilag findes på dette link https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/professionshojskoler/okonomi/tilskud.

Forretning Friday, November 1, 2019
STÅ-opgørelsesmetoder

​Der findes forskellige metoder til at opgøre STÅ, både for ordinære studerende såvel som for studerende på Åben Uddannelse.

​Ordinær uddannelse:
EKSSTÅ - Eksamens-STÅ, er baseret på optælling af beståede og godkendte uddannelseselementer.
SEM - Semester-STÅ, er et udtryk for beståede/godkendte semestre. Der indberettes med udgangspunkt i 0,5000 STÅ svarende til en arbejdsbelastning på 30 ECTS pr .semester.
TILSTÅ - Tilstedeværelse-STÅ. Anvendes som opgørelsesmetode på ingeniøruddannelsernes adgangskurser.
UDVSTU - Udvekslingsstuderende opgøres som antallet af indgående og udgående udvekslingsstuderende (er ikke en egentlig STÅ-opgørelse, da der er tale om en anden type takst og andre regler for optjening af internationaliseringstakst men medtages af praktiske årsager i STÅ-indberetningen).

Åben uddannelse:
SEMFAG - Semester-fag optæller STÅ ud fra antal ECTS, som faget dækker.
AARSEL - Årselev, optæller STÅ ud fra fagets varighed
VEJLED - Vejledning, optæller antallet af personer, som har modtaget vejledning i forbindelse med udarbejdelse af uddannelsesplan til fleksibelt forløb.
KOMVU - Kompetencevurdering, optæller antallet af personer, som har modtaget kompetencevurdering. Indberettes på den aktivitetsgruppekode, der søges optagelse på eller merit til.

Forretning Monday, April 6, 2020
GMDSS

Global Maritime Distress and Safety System er det internationale og verdensomspændende system til maritim nød- og sikkerhedskommunikation. De kommunikationstyper der er i fokus er:
Nødmeldinger fra skibe
Koordinering af redningsaktioner
Sikkerhedsinformation til skibe (vejrmeldinger, farvandsefterretninger, etc.)

​Det bruges på det maritime område.

Forretning Saturday, October 19, 2019
STCW

​Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW) er en international konvention, som definerer kvalificeringskrav for skibsførere, officerer og andet vagthavende personel på handelsfartøjer.

​STWC blev aftalt ved en konference i Den Internationale Søfartsorganisation i 1978 og trådte i kraft i 1984. Reglerne blev senere kraftigt udvidede i 1995.

Forretning Monday, March 16, 2020
Eksamensplanlægning

​Den handling, som udføres på uddannelsesinstitutionerne for at få afholdelsen af en række eksamener til at foregå gnidningsløst.

​Eksamensplanlægning kan foregå i studieadministrationen eller et andet administrativt kontor på uddannelsesindtitutionen

Forretning Wednesday, October 23, 2019
Praktikophold

​Den studerendes ophold på et praktiksted i en bestemt tidsperiode i Danmark eller udlandet.

​Praktikopholdet registreres med studerende, praktiksted og tidsperiode.

​Praktikophold i vuggestuen ​Mariehønen Evigglad i en specifik periode i forbindelse med pædagoguddannelsen

Forretning Tuesday, February 25, 2020
Meritregistrering

​Der kan arbejdes med følgende typer merit:
4 Merit - startmerit Har studerende tidligere bestået en uddannelse eller dele af en uddannelse, kan studerende søge om at få fag overført til deres uddannelse. Det kan for eksempel være enkelte eksaminer eller hele semestre. En sådan overførsel af fag kaldes meritoverførsel.
5 Merit - gæsteophold, Har en studerende gennemført dele af samme uddannelse (eksempelvis valgmoduler) på en dansk gæsteinstitution kan disse meriteres ind i uddannelsen hos staminstitutionen
6 Merit - gæsteophold, udland
7 Merit - talent - enkeltfag fra ungdomsuddannelse

​Studerende kan kun få meritoverført fag, der er på samme niveau, og hvor indholdet fuldt ud kan ligestilles med indholdet på den nye uddannelse.

Forretning Wednesday, October 30, 2019
Stamdata

​Centrale, forholdsvise stabile informationer vedr. personer, studerende, virksomheder, indberetninger m.v.

​Navn, Adresse
Koder: DS-koder, CØSA-koder, Afgangsårsager

Forretning Friday, November 8, 2019
Opfølgning

En paraplybetegnelse for alle typer af opfølgninger i esas​ såsom notifikationer, opgaver og exceptions.​​

Nogle opfølgninger oprettes automatisk af esas, mens andre oprettes manuelt af brugeren. Opfølgninger har til formål at give overblik over forskellige typer af hændelser, der skal følges op på.​  

​Dette kunne eksempelvis være, når en ansøgning/ansøger overføres til studieforløb/studerende og der er obligatoriske SUE'er, som ikke bliver oprettet som GUE'er. Her vil der blive oprettet en exeption om dette.​

Forretning Monday, January 27, 2020
Opfølgningstype

Opfølgningstyper, der typisk vil anvendes er notifikationer, opgaver og exceptions.

Opfølgningstypen exceptions er en opfølgning i esas, som er genereret af systemet, når der sker afvigelser i en ellers automatiseret proces, mens opfølgningstyperne opgaver og notifikationer kan oprettes manuelt eller abonneres på via systemhændelser.​​

For eksempel kan opfølgningstypen exceptions anvendes, hvis der er problemer med datagrundlaget under processen "Fejl i forbindelse af automatisk oprettelse af hele studieforløbet".​

Forretning Monday, January 27, 2020
Formular

En formular er opbygget af forskellige faner, sektioner, undergitre og felter. 

En entitetsposts data vises via en formular. ​På entitetsposter for enkelte entiteter fremgår flere formularer. ​​​

​På en ansøgning kan der blandt andet vises en standard-, åben uddannelse- eller kvote 2-formular.​

Applikation Monday, January 27, 2020
Alternativt CPR-nr

​Et felt i esas til et *fiktivt cpr.nr. til personer, ansøgere eller studerende, der ikke har et dansk cpr.nr.


 

​Når en person, ansøger eller studerende ikke har et dansk CPR-nummer, bliver der dannet et alternativt cpr.nr. enten af Optagelse.dk eller af esas.

Når personen eller den studerende får et dansk cpr.nr. anføres dette i manuelt i esas-feltet "CPR-nummer" og det fiktive cpr.nr. flytter til esas-feltet "Alternativt CPR-nummer" 

En ansøger med et konstrueret cpr-nummer får tildelt et dansk cpr-nummer. Når det danske cpr-nummer oprettes på ansøgeren flyttes det konstruerede cpr-nummer ned som alternativt cpr-nummer.

Forretning Monday, April 6, 2020
Person-ID

Person-ID dannes ved optag på første uddannelse
Person-ID'et er unikt for hver person i esas. Person-ID følger personen på tværs af uddannelsesinstitutioner.

​Person-ID ligger på person-entiteten og ændres aldrig

Kan også tildeles den studerende som *Studienummer.

​14257251

Forretning Monday, April 6, 2020
Studienummer

Unikt identifikationsnummer for den studerende på uddannelsesinstitutionen. Det er enten Person-ID'et eller Integrations-ID'et efter institutionens valg. Nummeret bliver udleveret til den studerende som identifikation.

Studienummeret kan have formen ​​14257251 (Person-ID) eller 186524 eller LN223516 (Integrations-ID)

Forretning Monday, April 6, 2020
Integrations-ID

ID som anvendes af tredjepartssystemer og evt. brugere af systemet.

​Formen kan være alfa(numerisk) og niveauet kan være person(-uddannelse), afhængigt af logikken i det 3.partssystem, som danner og skriver integrations-ID'et til esas. Kan sammenlignes med alternativt-ID i SIS

 Dette kan fx være et eksternt studienummer, som kan bruges til at identificere en person i esas.​ Eksempler: ​186524, LN223516

Applikation Friday, May 29, 2020
Fiktivt CPR-nr
Fiktivt CPR-nr. autogenereres i esas ved oprettelse af en studerende uden et gyldigt, dansk  CPR-nr.

synonym: erstatningspersonnummer

Form: 10 cifre, 1.-6. position er fødselsdato uden angivelse af århundredet. 1. position forhøjes med 6. Kombinationen af cifrene i positionerne 5, 6 og 7 angiver personens århundrede og 10. position i erstatningspersonnummeret angiver personens køn.

Aktørerne Studerende og Indrejsende studerende skal automatisk blive tildelt et fiktivt CPR-nummer (i skærmens felt: "(fiktivt) CPR-nr."), hvis et dansk CPR-nr. ikke eksisterer)

Det skal være muligt at søge på en persons fiktive CPR-nr., også selv om den studerende i mellemtiden skulle være tildelt et dansk CPR-nummer. Det fiktive CPR-nr. lægges i skærmens felt "Alternativt CPR-nr."

Det skal være muligt at opdatere CPR-nr.-feltet med et dansk CPR-nummer og tjekke det op i mod CPR-registeret

(fiktivt) CPR-nr.-feltet bliver låst for redigering, når et dansk CPR-nummer er gemt

​100280-2652

Susanne Nielsen med fødselsdato 10. februar 1980.

Forretning Monday, April 6, 2020
Gruppering

en samlet gruppe af Strukturelle uddannelseselementer, som har en sammenhæng og samme karakteristika.

 

​Gruppering er en type af Strukturelle uddannelseselementer, som gruppere øvrige Strukturelle uddannelseselementer, da de har en sammenhæng.

​Kunne være en valgfagsblok som grupperer Strukturelle uddannelseselementer som er valgfrie.​ Hvor den studerende skal vælge mellem fagene i denne blok.

 

Applikation Friday, May 29, 2020
Lokal uddannelsesstruktur

​Den lokale uddannelsesstruktur afspejler indholdet af den til enhver tid gældende studieordningen for den juridiske institution/institutionsafdeling.

ddannelsesstruktur afspejler studieordningen.

 1. Nationale elementer (bestemt af eksempelvis en uddannelses ledernetværk).
 2. Juridiske elementer (bestemt af den juridiske institution).
 3. Afdelings elementer (bestemt af et enkelt udbudssted under en juridisk institution ved flere udbudssteder af samme uddannelse og hvor studieordningen varierer fra udbudssted til udbudssted).
Forretning Wednesday, April 29, 2020
Studieforløb

Den studerendes vej gennem sin uddannelse. En studerendes uddannelse defineres samlet set som et studieforløb. Et studieforløb består af de uddannelseselementer, der i uddannelsesstrukturen er defineret som strukturelle uddannelseselementer.

​Studieforløbet består samtidig af informationer om den studerendes eventuelle studieinaktive perioder (orlov).
"Studieforløbslinien" er den grafisk repræsentation af den studerendes "Studieforløb" i esas løsningen. 

Forretning Monday, April 6, 2020
Duplikere (SUE / Uddannelsesstruktur)

En SUE eller en hel uddannelsesstruktur kan duplikeres til brug for anvendelse på anden institutionsafdeling eller juridisk institution.

​Duplikering af SUE og/eller uddannelsesstrukturer muliggør genanvendelse af elementet/elementerne i anden sammenhæng. Ved duplikering kan elementer være låst og dermed ikke redigerbare. Dette er bestemt af den SUE og/eller uddannelsesstruktur der duplikeres fra.

Applikation Wednesday, April 29, 2020
Optagsindberetning

​På ordinære uddannelser indberettes nyoptaget to gange årligt pr. tælledatoen 1. oktober henholdsvis 1. marts

​Optagsindberetningen indeholder oplysninger om, hvilke studerende der er nyindskrevne på de enkelte uddannelser pr. ovenstående tælledatoer. I indberetningen medtages studerende med indskrivningsformen 1100 og 1700.

Oplysningerne bliver brugt til dimensionering samt aktivitetsprognoser til finansloven.

Forretning Monday, April 6, 2020
Balanceprincip

I en 3-års-periode skal der være balance mellem antallet af indgående og udgående ressourceudløsende udvekslingsstuderende. 

​​For professionshøjskoler, Danmarks Medie og Journalisthøjskole, Den frie Lærerskole, erhvervsakademierne og de maritime uddannelsesinstitutioner fsva. professionsbacheloruddannelser skal der for 3-års-perioden, eksempelvis 2016-2018 (dvs. fra og med efterårsindberetningen 2016, til og med forårsindberetningen 2019) være balance mellem antallet af indgående og udgående ressourceudløsende udvekslingsstuderende. 

Indgående udvekslingsstuderende, der ved udgangen af perioden overstiger den udgående udvekslingsaktivitet, er ikke tilskudsudløsende. Overstiger antallet af indgående udvekslingsstuderende antallet af udgående udvekslingsstuderende ved udgangen af perioden, vil der ske en modregning i fremtidige taxametertilskud på baggrund af en beregning af det tilskud, som indgående gæstestuderende, der overstiger antallet af udgående gæstestuderende, har udløst.

Forretning Monday, April 6, 2020
Overgangsordning

​Når en uddannelse får ny bekendtgørelse kan der i en periode administreres med en overgangsordning indtil fuld implementering af den nye bekendtgørelse og studieordning.

For studerende på overgangsordninger i forbindelse med nye uddannelser, indberettes disse på den aktivitetsgruppekode som de startede uddannelsen på. Der er således ikke tale om et afbrud på en uddannelse og start på en ny, men derimod en overgang.

Forretning Monday, April 6, 2020
Arbejdsområder

Arbejdsområder er de emner, som kommer til syne, når man via *Navigationsmenuen vælger at klikke på pil-ned efter det første emne på Navigationsmenuen.

Navigationsmenu = ​Øverste smalle, mørkegrønne linje, der starter med esas-logoet

Arbejdsområder = de områder, som kan åbnes fra Navigationsmenuen visning af arbejdsområde (initielt Studerende)

Gruppering = samling af entiter for det valgte arbejdsområde

Arbejdsområderne og de tilhørende grupperinger kaldes samlet for "hylden"

Arbejdsområderne er f.eks. Studerende, Uddannelse, Bødømmelser, Indberetning
Applikation Monday, April 6, 2020
Lokale integrationer

​3. parts integrationer, der kan hente og/eller eksportere data til esas. 

​jf. krav til esas: "Systemet skal også stille en integrationsflade til rådighed for Uddannelsesinstitutionerne egne lokale 3. part-systemer (lokale integrationer). Den skal give de lokale 3. partsystemer mulighed for at udtrække og/eller indsætte data på kontrolleret vis. Systemet fastsætter i denne integrationsflade vilkårene for integrationen med de lokale 3. partsystemer. "

​Fx integration til Praktikportalen eller Eksamenssystemet.

Forretning Wednesday, October 30, 2019
Myndighedsintegrationer

Integrationer til egne og andre myndigheders systemer. 

​Systemet skal integrere med en række myndighedssystemer, for dels at kunne hente stamdata i centrale registre og dels for at kunne foretage registrering og indberetning i forhold til myndigheder eller fællesstatslige IT-løsninger. Integrationerne opererer pr. Uddannelsesinstitution– dvs. sender og modtager kun data fra/til den pågældende institution.
For de centrale integrationer gælder, at det er integrationspartneren og ikke Systemet, der stiller kravene til integrationsmetode (teknologi og data). 

​Integration til Navision
Integration til CPR eller CVR
Integration til SU2000
M.fl.

Applikation Wednesday, October 30, 2019
Genvejstaster

​Genvejstaster er nogle funktionstaster som fører bruger videre til bestemte funktioner / sider / vinduer i systemet. 

Genvejstester i Dynamics: Genvejstaster i Dynamics.pptx

​ https://docs.microsoft.com/da-dk/dynamics365/customer-engagement/basics/keyboard-shortcuts 

Applikation Wednesday, October 30, 2019
Studieinaktiv periode

En tidsperiode, hvor den studerende holder pause fra studiet, men stadig er indskrevet på uddannelsen.

​Tidligere kaldet orlov.

I forbindelse med registrering af en studieinaktiv periode, skal der angives en fraværsårsag. Det er fraværsårsagen, som styrer hvorvidt den studieinaktive periode er med eller uden SU. Det er kun fraværsårsager uden SU der indberttes til SU. Hvornår den studieinaktive periode inberettes afhænger af perioden.

De studieinaktive perioder bliver sendt til SU så sent som muligt i forhold til den studieinaktive periodes startdato:

 1. Startdato mellem den 2. og den 14. i en måned: SU-indberetningen sendes på startdatoen for den studieinaktive periode
 2. Startdato mellem den 15. og den 31. i en måned: SU-indberetningen sendes den 15.
 3. Startdato den 1. i en måned: SU-indberetningen sendes den 15. i måneden før 
Forretning Monday, April 6, 2020
Systemhændelse

En systemhændelse ​(i Dynamics) er en af udvikler defineret hændelse, der udløser en notifikation, som brugeren kan abonnere på.

Resultatet af en systemhændelse er notifikation og hvis det er valgt af bruger - en email.

En notifikation fra en systemhændelse kan f.eks. udløses ved:
- En grunduddannelsestruktur, der skifter status fra kladde til aktiv.

Applikation Thursday, April 2, 2020
Logning
Logning anvendes til flere formål, bl.a. revision, fejlsøgning.
Logning sker løbende i systemet og logger handlinger foretaget af systemet, brugere og tredjeparter.

I esas findes der flere logs bl.a.:

Overvågning, som er en oversigt over ændringer i feltværdier på entitetsposter.

Audit-log, som er en oversigt over brugeres adgang til data.

Systemlog, som er en oversigt over fejl og handlinger som løbende sker i systemet, som kan være pga. bruger input/handlinger.

Applikation Monday, June 8, 2020
Notifikation

En notifikation er en meddelelse, der gør modtageren opmærksom på en ny aktivitet, der har fundet sted. En notifikation kan også være en påmindelse om en kommende aktivitet eller arbejdsopgave.​ Brugere i esas kan abonnere på at få notifikationer. Notifikationer kan ligeledes tilgå et team.​​​

Medarbejdere kan oprette et abonnement, som tager udgangspunkt i en systemhændelse. Når hændelsen indtræffer, vil opsætningen af et abonnement udmunde i en notifikation. Der bliver således sendt en notifikation på baggrund af den systemhændelsestype, man abonnerer på.​

​Eksempelvis kan man abonnere på systemhændelsen "Ændring af start- og slutdato for godkendte grunduddannelsesstrukturer" for at modtage en notifikation herom.​

Applikation Monday, January 27, 2020
Studieforløbslinjen

Studieforløbslinjen bruges som grafisk repræsentation af den studerendes studieforløb. Kronologisk repræsentation af hvad den studerende har gennemført og mangler i sit "studieforløb".

Studieforløbslinjen viser status for de enkelte semestre/moduler, ligesom det fremgår, hvorvidt der har været afviklet orlov, den studerende har deltaget i internationaliseringforløb, været i praktik eller der er givet merit.

​Ved farvemarkering kan det aflæses hvorvidt et semester/modul er planlagt til gennemførelse, under gennemførelse, gennemført eller hvorvidt dele eller hele semestre/moduler mangler gennemførelse.

Forretning Friday, November 8, 2019
Kontaktperson

​En kontaktperson er en type *Fagperson

​Kontaktpersonen kan bruges alle steder, hvor en fagperson er i spil. Typisk benyttes kontaktperson i forbindelse med praktik og konferencer eller lignende

​Feks. "Praktikvejleder" er en Kontaktperson for en Studerende ifm. praktik.

Forretning Monday, April 6, 2020
Bilag ifm. optagelsen

​Vedlagt dokument i forbindelse med en Ansøgning.​

​Når en ansøger søger om optagelse, skal der vedlægges dokumentation. Kategorier for bilaget og definerer, om det er et adgangsgrundlag, tilsagn eller lignende. 

Bilag kan for eksempel være et eksamensbevis eller en udtalelse​.

Forretning Monday, January 27, 2020
Periode (relativ og specifik)

​Relativ periode - defineres på SUE (strukturelt Uddannelses Element)
Specifik periode - defineres på PUE (Planlægnings Uddannelses Element)

​Perioden bruges på SUE'n til at angive, hvornår et uddannelseselement kan afvikles og på PUE'n til at angive, hvornår et uddannelseselement konkret bliver afviklet.

SUE - ​​Relativ periode: "Første mandag i september 2018" 
PUE - Specifik periode: 4.9.2018-15.12.2018

Forretning Monday, April 6, 2020
Logisk datamodel

Logisk datamodel indeholder objekter, attributter, dataformat, relationer, kardinalitet og har et større detaljeringsniveau​ end Informationsmodel.

En løsningsvendt model for data, som er afstemt med forretningen og som kan realiseres i løsningen (for esas på Dynamics-platformen)

​Visualiering i EA: 

https://esas-modeller.azurewebsites.net/D0130/ 

Dokumentet der beskriver den logiske datamodel kaldes D0130 og findes her:

https://goto.netcompany.com/cases/GTO659/UDFMUFMNS/Deliverables/D0130%20-%20Logisk%20datamodel.docx

Metode Friday, May 29, 2020
Listevisning

En listevisning er en visning af entitetsposter. esas indeholder fra start af en række prædefinerede listevisnin-ger, som brugeren kan benytte til at danne overblik samt som genvej til entitetsposter og arbejdsopgaver. 

Brugeren kan oprette personlige visninger og eventuelt dele dem med andre brugere. Der kan derfor være flere forskellige listevisninger for samme entitet. 
Listevisningen er en tabel med relevant data, som gør det muligt at overskue tilgængeligheden af data for en given entitet. Fra listevisningen kan brugeren klikke videre til en specifik entitetspost.​Ex "listevisning for hold", der viser oversigt over hold som en søgbar liste. 

Applikation Monday, February 17, 2020
Studerende

Person, som er optaget på en uddannelse. En studerende har en aktiv relation til en uddannelsesinstitution, hvis der findes et aktivt studiefoløb.

Person optaget på en uddannelse eller dele deraf, på en Uddannelsesinstitution.
På åben uddannelse betegnes studerende også som kursist

​Hans Jørgen er studerende på Århuserhvervsakademi, hvor han er optaget på maskinmesteruddannelsen

Forretning Friday, November 8, 2019
Virksomhed

​En organisation med tilknyttet CVR og/eller P-nummer fra CVR-registeret. 

​Virksomheder kan f.eks. være firmaer, uddannelsesinstitutioner, afdelinger eller praktiksteder.

Forretning Saturday, October 19, 2019
Land
Land; afgrænset geografisk område, som udgør en selvstændig politisk enhed.

​Landekoden, knyttet til et land, skal være på baggrund af den ISO-landekode som ministeriet benytter i fx. CØSA.

Forretning Wednesday, October 30, 2019
Statsborgerskab

Statsborgerskab indikerer fra hvilken stat en person er berettiget og forpligtet i forhold til.

​Oplysning om statsborgerskab kan tilføjes en Persons stamdata via land-entiteten og vil typisk komme fra ansøgning eller ved CPR-opdatering. 

NB! Per 1. september 2015 kom der nye regler, som gør det muligt at få dansk statsborgerskab uden, at man skal give afkald på sit andet statsborgerskab (dobbelt statsborgerskab), hvorfor en Person i esas kan have flere statsborgerskaber.

​Fra ansøgninger til ordinære uddannelser der ansøges gennem sommeroptag i KOT, angives statsborgerskab på tro og love erklæring. I tilfælde hvor oplysninger om statsborgerskab kan hentes fra CPR, skal eksisterende data overskrives med den autoritære data og den autoritære data vil ikke være redigerbar.

Forretning Friday, November 8, 2019
Systemlog

​Den log i esas, som indeholder information om bl.a. sytemfejl og systemhandlinger.
Systemloggen kan ses af SIUs IT-drift. 

Applikation Thursday, April 2, 2020
Fagperson

​En fagperson er en type *Person med en særlig faglig rolle

​En anden type *Person er en *Studerende.

En person kan både have typen Studerende og Fagperson. Som Studerende kan personen være i gang med et fag på efter- videreuddannelse, samtidigt med rollen som Underviser, eksaminator eller censor på samme eller en anden institution

​Susanne arbejder som sygeplejerske på Odense Universitethospital. Hun er ved at efteruddanne sig, så hun kan arbejde som intensiv sygeplejerske, betalt af hendes arbejdsgiver. Hun tager nogle moduler hos efter- videreuddannelsesafdelingen hos UCL. Samtidig er hun af og til censor ved prøver på Sygeplejerskeuddannelsen på UCL i Odense og har også studerende fra uddannelsen i praktik.

Forretning Monday, April 6, 2020
Personoplysninger

Informationer på institutionsniveau om en person i esas.


 

 

​Personen kan være en studerende, studiemail, privat email, men også en person af persontypen *Fagperson

Forretning Monday, April 6, 2020
Dataelement

​Enhed af data som i den givne kontekst er udelelig (mindste enhed), fx en attribut til en entitet.

​​Dataelementer kan bestå af flere attributter, fx fordi den mindste meningsfulde betydning kræver flere (implicit eller eksplict).

​Fx kan en længde kun meningsfuldt angives med såvel en "værdi" og en "enhed"

Applikation Tuesday, February 25, 2020
Juridisk instition

​Den juridiske institution er defineret ved at optræde i institutionsregistret på øverste niveau. Sammen med institutionsafdelinger udgør den uddannelsesinstitutionens officielle organisation.

​Den juridiske institution har minimum én institutionsafdeling, idet uddannelser og studerende er knyttet til institutionsafdelingen.

Juridisk Institution: ​219417 Københavns Professionshøjskole
Institutionsafdeling: 101627 Københavns Professionshøjskole, Sigurdsgade

Forretning Monday, April 6, 2020
Institutionsafdeling

​Institutionsafdelingen er defineret ved at optræde i institutionsregistret tilknyttet en juridisk institution som hovedinstitution.  En uddannelse vil altid være tilknyttet en institutionsafdeling.

​Den juridiske institution har en eller flere institutionsafdelinger

​Professionshøjskolen Absalon I/S med underafdelinger: Campus Roskilde, Campus Slagelse, Campus Kalundborg m.v.

Forretning Monday, April 6, 2020
Udbudsret

Retten til at udbyde en specifik uddannelse i et givet geografisk område.


 

​Uddannelses- og Forskningsministeriet giver den juridiske uddannelsesinstitution ret til - via en relevant institutionsafdeling - at udbyde en specifik uddannelse i et givet geografisk område.

https://ufm.dk/aktuelt/nyheder/2019/flere-nye-uddannelser-bredt-fordelt-i-danmark

Ni nye udbud uden for de store universitetsbyer er godkendt. Blandt andet en uddannelse til skov og landskabsingeniør på Skovskolen i Auning, en akademiuddannelse i sundhedspraksis i Rønne og en kandidatuddannelse i it, kommunikation og organisation i Herning.

Forretning Monday, April 6, 2020
Business Unit
Afdeling eller division i Microsoft Dynamics 365-databasen.​

​Der eksisterer én business unit pr. juridisk uddannelsesinstitution i esas​​. En business unit kan betegnes som skallen uden om en uddannelsesinstitution, hvori den juridiske uddannelsesinstitution, institutionsafdelinger, underafdelinger og teams indgår​​​​.


Applikation Friday, February 28, 2020
Bruger
En person, der har adgang til Microsoft CRM (Dynamics), og som ejer objekter i Microsoft CRM-databasen.

​Alle brugere i esas har en sikkerhedsrolle, der bestemmer, hvilke handlinger de kan foretage. Brugere oprettes lokalt hos uddannelsesinstitutionerne, og sikkerhedsrollerne defineres via eksisterende brugerstyringssystemer.​​

​Uddannelsesinstitutioner har mulighed for at tildele brugere en af følgende tre adgange til esas brugergrænseflade:

Institutionsspecialist
Studieadministrativ medarbejder
Læseadgang

​Derudover er der to yderligere adgange til esas, som administreres fra centralt hold:
esas-specialist
esas-administrator.​Applikation Monday, January 27, 2020
Forhåndsmerit
Forhåndsmerit gives i situationer hvor en studerende ønsker at gennemføre et uddannelseselement på en dansk gæsteinstitution eller i udlandet.

Ved gennemførelse af et uddannelseselement i udlandet, ved institutioner med udvekslingsaftaler, er forhåndtmeritten ligeledes betinget af, at kunne søge internationaliseringstilskud.

Når den studerende vender tilbage til staminstitutionen kan forhåndsmerit godkendes såfremt uddannelseselementet er bestået/godkendt på gæsteinstitutionen/den udenlandske institution.

​Behandlingen af ansøgning om forhåndsgodkendelse af merit foregår i tredjepartssystem (fx esdh).

Forretning Thursday, October 17, 2019
Internationalisering

​Samlet begreb for dét, at danske studerende tager til udlandet for at gennemføre dele af deres uddannelse dér, og udenlandske studerende kommer til Danmark på en dansk institution for at tage dele af deres uddannelse her i landet.


 


 

​Internationaliseringsforløb med en varighed af 14 dage og over indberettes til Danmarks Statistik. 

Internationaliseringforløb med en varighed på 90 dage indberettes ligeledes med henblik på internationaliseringstilskud såfremt der foreligger en udvekslingsaftale med gæsteinstitutionen i udlandet. Denne indberetning finder sted samtidigt med indberetning af STÅ.

Internationaliseringstilskuddet gives pr. studie- eller praktikophold på baggrund af antal ind- og udgående udveklingsstuderende

Forretning Monday, April 6, 2020
Bevisgrundlag

​Bevisgrundlag indeholder al nødvendig information til at generere et *bevis.

Bevisgrundlag er et øjebliksbillede af information relateret til gennemførelsesuddannelseselementet, da det blev bedømt.

​f.eks. bestået praktik

Applikation Monday, January 27, 2020
Dimensionering

Det maksimale antal ansøgere en institution må optage på en uddannelse

​Uddannelses- og Forskningsministeriet kan foretage dimensionering af en uddannelse, og give institutioner besked om det maksimale antal pladser på en uddannelse, som de må optage på. 

Ministeriet foretager dimensionering på baggrund af, hvor mange uddannede en bestemt profession kan aftage, holdt op imod antallet af arbejdsledige inden for professionen.​

​Fysioterapeutuddannelsen hos Absalon er dimensioneret til 60 studerende, selvom der er over 1000 ansøgere til pladserne.

Forretning Monday, April 6, 2020
Samlæsning

Samlæsninger er, når studerende fra forskellige uddannelser skal tage det samme fag sammen​.
​​

Samlæsninger oprettes så studerende, der ellers ville være delt op på forskellige hold indenfor samme juridisk institution kan tage et fag sammen. Ved at bruge samlæsninger kan man koble flere SUE'er sammen og oprette én PUE, der afvikler begge SUE'er.​​

​Hvis pædagoguddannelsen og læreruddannelsen har fælles introdukton til grundpædagogik​.

Forretning Monday, January 27, 2020
Bedømmelsesrunde

En samling af gennemførelseselementer (GUEr) på et planlægningselement (PUE), som skal bedømmes i samme tidsperiode.


 

For hvert planlægningselement (PUE), skal der være mindst én bedømmelsesrunde, som skal omfatte alle de gennemførelseselementer (GUEr), der er tilknyttet PUEn.

Det er muligt via bedømmelsesrunden at masse-registrere bedømmelse for hver enkelt GUE (studerende).

​Alle studerende, der via deres GUE er tilknyttet PUEn "1. semester - fag" på Sygeplejerskeuddannelsen i en bestemt tidsperiode, skal til prøve ved afslutning af semesteret. De tilknyttes derfor den samme bedømmelsesrunde.

Forretning Monday, June 8, 2020
Statens IT’s filkasse

Statens IT's måde at give brugerne en sikker plads på nettet til at lægge filer i, som skal udveksles med personer/institutioner udenfor UFM.

SITs Dropbox

​Filerne til KOT afleveres i Filkassen, hvorfra retur-filerne også hentes.

Forretning Monday, April 6, 2020
Studietidsforkortende merit

​En studietidsforkortende merit, er en merit som har indflydelse på varigheden af den studerendes samlede uddannelse. Hvis der gives merit for et element på uddannelsen, og der samtidig kan tilbydes undervisning i næste element i uddannelsen, vil meritten typisk være studietidsforkortende.

​Den studietidsforkortende merit har betydning for den periode, hvori den studerende eventuelt kan modtage SU, og skal derfor indberettes til SU som studietidsforkortende. Den studietidsforkortende merit regnes ikke med i den studerendes realprogression.

​Startmerit er oftes studietidsforkortende, da den studerende kan afslutte sin uddannelse hurtigere.

Forretning Monday, April 6, 2020
Ejer

Den institution eller person som har rettighed til at læse eller skrive til en entitet.

​En bruger eller afdeling kan fx være ejer af en pågældende entitetspost. Ejerskab angiver hvem der har ret til at tilgå og/eller ændre i en entitetspost.

Fag på uddannelsesinstitutionen ejes af uddannelsesinstitutionen, og kan dermed kun ses og redigeres af uddannelsesinstitutionen.

Applikation Tuesday, February 25, 2020
Gebyrtype
En type af gebyr, som angives på et uddannelseselement (SUE eller PUE), således at der kan opkræves betaling i forbindelse med optagelse på uddannelseselementet.

 

 
Der kan oprettes flere forskellige gebyrtyper, alt efter hvem som er *betaler, og hvad der skal betales for.
Gebyrtypen er en entitet i esas, og indeholder bl.a. oplysninger om hvad gebyret dækker, beløb, valuta samt *kontostreng med *dimensioner.
Ved afsendelse af faktureringsgrundlag fra esas til Navision, følger gebyrtypens oplysninger med over i Navision.
En gebyrtype kan f.eks. være "Deltagerbetaling" eller "Forplejning" eller "Undervisningsmaterialer og bøger"
Forretning Thursday, April 2, 2020
Kontostreng
En Kontostreng er en samling af *dimensioner (delelementer), som er nødvendig for, at institutionen via Navision kan fakturere og efterfølgende bogføre korrekt
En kontostreng kan bestå af op til 8 dimensioner og er relateret til institutionens kontoplan. Kontostrengen angiver, hvor i institutionens regnskab et beløb skal bogføres.
 
Kontostrengen fremgår af *gebyrtypen på *faktureringsgrundlaget, som sendes fra esas til Navision for fakturering.

​Kontostreng: finanskonto = 131110, Dimension 707090; projekt 70242

Forretning Thursday, April 2, 2020
Abonnement
Et abonnement er en aftale om løbende besked hver gang, der kommer ændringer til det emne, som esas-brugeren har indgået aftale om.

 

​Abonnenten kan være en person eller et team. Beskeden bliver leveret til abonnementen.

​At sætte en opfølgning i abonnement, vil sige, at der bliver leveret en notifikation, hver gang der kommer ændringer til den pågældende opfølgning 

Applikation Thursday, April 2, 2020
Afdelingsniveau

​Afdelingsniveauet​ kan være en juridisk afdeling, institutionsafdeling eller underafdeling.​

​For hver juridisk afdeling findes en række institutionsafdelinger. Der er oprettet én institutionsafdeling per institutionsnummer.​ Underafdelinger kan både være under juridiske afdelinger og institutionsafdelinger.​

Forretning Monday, January 27, 2020
Afgangsårsag

​Når en studerende afslutter eller afbryder sin uddannelse, påføres studieforløbet en årsag til afslutning/afbrud.

I esas findes følgende afgangsårsager:

Udskrivning - Ikke betalt Tuition fee
Udskrivning - Disciplinære årsager
Administrativ udskrivning - ikke påbegyndt uddannelsen
Administrativ udskrivning - Manglende studieaktivitet
Administrativ udskrivning - prøveforsøg opbrugt
Gennemført/afsluttet uddannelsen
Ikke opfyldt betinget optag
Overflytning - skift til anden institution
Studerendes dødsfald
Udmeldelse - fortrudt valg af uddannelse
Udmeldelse - studiekrav for høje
Udmeldelse - studiekrav for lave
Udmeldelse - Årsag ukendt

​De fleste afgangsårsager taler for sig selv.

Ikke opfyldt betinget optag bruges, når en ansøger først kan opfylde adgangskravene efter indberetning til KOT. Hvis ansøger optages, skal vedkommende efterfølgende kunne dokumentere, at han/hun opfylder optagelseskravene. Den studerende har typisk perioden fra indberetning til KOT til 14 dage efter studiestart til at opfylde adgangskravene. Hvis den studerende alligevel ikke kan opfylde adgangskravene, udskrives vedkommende.

Administrativ udskrivning - ikke påbegyndt uddannelsen, bruges når en optaget studerende alligevel ikke starter på uddannelsen. Vedkommende tæller dermed ikke med i dimensioneringen, og en ansøger, optaget på stand-by, kan optages på pladsen.

Forretning Monday, April 6, 2020
Anden aktivitet (Ansøgning)

Angive ansøgerens historik i forhold til andre aktiviteter efter det 15. fyldte år, der kan være relevant i forhold til kvote 2. 

Nogle uddannelser tager andre relevante aktiviteter og erfaringer med, når de vurderer en ansøgning på kvote 2.ans


Aktiviteter som fx organisatorisk arbejde, foreningsarbejde, politisk arbejde, arbejde med børn og unge, arbejde med handicappede eller arbejde som fritidsleder

Forretning Tuesday, February 25, 2020
Ansøgningsopsætning

​Ansøgningsopsætningen er en samling af de informationer og betingelser, der gælder for en given optagelsesperiode.

​En ansøgningsopsætning samler al relevant information til optagelse af ansøgere og indskrivning af studerende for hvert optagelsesår​. Ansøgningsopsætningen knytter sig til områdenummeropsætningen, der relaterer sig til forhold, der kan ændre sig fra år til år, såsom antallet af studiepladser.​​

​Ansøgningsopsætningen bruges eksempelvis til at hente ansøgninger fra Optagelse.dk til esas. ​

Forretning Monday, January 27, 2020
Antagelse af brugerroller

Når brugerrollen esas "logger på" som en anden brugerrolle

​Benyttes i forbindelse med support

​Hvis en supporter i forbindelse med en supportopgave har behov for at se problemet med samme rettigheder som den slutbruger, der ejer problemet

Applikation Wednesday, April 1, 2020
Bekendtgørelse

​Ministeriel forordning, ​der fastsætter de mere detaljerede regler for en lovs gennemførelse.

Alle uddannelser tager afsæt i en bekendtgørelse, som er udarbejdet af UFM.

Uddannelsesinstitutionerne detaljerer bekendtgørelserne i *Studieordninger

​F.eks. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog

https://ufm.dk/lovstof/gaeldende-love-og-regler/uddannelser/filer/bekendtgorelse-om-uddannelsen-til-professionsbachelor-som-paedagog

Forretning Monday, April 6, 2020
Branche
Område inden for erhvervslivet, hvor man fremstiller, forarbejder eller sælger en bestemt type varer eller tjenester

​Branchekoder og branchetekst hentet fra CVR-integration.

​f.eks. 711290 Anden teknisk rådgivning

911100 Arbejdsgiver- og erhvervsorganisationer

Jeg sidder i bestyrelser i vidt forskellige brancher. Jeg arbejder eksempelvis med investering i fast ejendom og sidder i bestyrelser inden for både medicinal-, medie- og edb-branchen

Forretning Monday, April 6, 2020
Delingssamtykke

At give tilladelse og samtykke til at vise og dele egne personlige informationer til andre. 

​En studerende kan give delingssamtykke vedr. sine persondata f.eks. i forbindelse med en overflytning eller at være gæstestuderende.

Peter vil gerne flytte fra Bioanalytikeruddannelsen i Esbjerg til Bioanalytikeruddannelsen i Næstved, fordi han er flyttet sammen med kæresten. I den forbindelse skal han give delingssamtykke, således at modtagende institutionen kan modtage oplysninger fra afgivende institution om, hvor langt han er i uddannelsen, og hvilket uddannelseselementer der er bestået og hvilke ikke.

Forretning Monday, April 6, 2020
Dimension i Navision
En gruppering eller kategorisering i tal-form. En dimension er et delelement af en *kontostreng. 

 

 

Bruges i esas i forbindelse med oprettelse af en *gebyrtype, hvor man kan angive konteringen, opdelt i dimensioner. Gebyrtypens dimensioner skal stemme overens med tilsvarende dimensioner i Navision.

​Dimensioner kan være Konto: 222002; Delregnskab: 101; Sted: 710; Aktivitet: 711024

Forretning Thursday, April 2, 2020
Dispensationsregistrering

Angivelse af tilladelse til at blive fritaget fra en eller flere regler, som enten er fastsat i love, bekendtgørelser eller studieordning gældende for uddannelsen. 

​Registrering af en dispensation. 

​Den studerende får dispensation til at gå til et 4. eksamensforsøg, hvor der i følge prøvebekendtgørelsen kun er tilladt tre forsøg

Forretning Monday, April 6, 2020
Eksamenstype

Eksamen som grundlag for ansøgning

​Ansøgere skal angive på basis af hvilken eksamen de ansøger

​F.eks. studentereksamen (stx)

Forretning Monday, April 6, 2020
Exception Handling

En advarsel om et særtilfælde. En exception er en type meddelelse i esas.

Exception genereres automatisk og indikerer, hvis opsat, at der er et systemjob der er fejlet eller har mangler.

​Exceptions brgues eksempelvis, når en ansøgning/ansøger overføres til studiefor-løb/studerende og der er obligatoriske SUE’er, som ikke bliver oprettet som GUE’er. Her vil der blive oprettet en exception om dette.​

Applikation Tuesday, February 25, 2020
Faktureringsgrundlag

​Faktureringsgrundlag er en gruppering af *Faktureringsgrundlagslinjer og svarer til et fakturahoved

​i esas dannes Faktureringsgrundlaget i forbindelse med, at den studerende bliver tilmeldt et PUE, hvis uddannelsesstrukturen er sat op til det. Ellers kan Fakturagrundlaget oprettes manuelt.

Applikation Thursday, April 2, 2020
Faktureringsgrundlagslinje

​​Faktureringsgrundlagslinjer svarer til en fakturalinje. Faktureringsgrundlagslinjerne ligger på et *Faktureringsgrundlag, som svarer til et fakturahoved.

​i esas dannes Faktureringsgrundlagslinjerne i forbindelse med at den studerende bliver tilmeldt et PUE, hvis uddannelsesstrukturen er sat op til det. Ellers kan Fakturagrundlagslinjerne oprettes og ændres manuelt.

Applikation Thursday, April 2, 2020
Fraværsårsag

​Begrundelse, der angives i forbindelse med, at en studerende bliver registreret med en studieinaktiv periode (orlov mm.)

​Der skal angives en fraværsårsag, når en studerende registeres med en studieinaktiv periode, af hensyn til den studerendes SU. 

Alt efter hvilken fraværsårsag, der vælges i esas i forbindelse med registreringen af den studieinaktive periode, vil den studerendes SU enten stoppe eller fortsætte i perioden.

Der kan vælges mellem følgende fraværsårsager:

 1. Barsel/adoption - med SU
 2. Pause, karantæne - uden SU - indberettes til SU
 3. Studiefri - med SU​
 4. Sygdom - med SU
 5. Værnepligt/udstationering - uden SU - indberettes til SU
Forretning Monday, April 6, 2020
Gymnasiale fagkrav

​De særlige fagkrav, der kan være til den adgangsgivende gymnasiale eksamen​​​ inkl. supplering

Krav om specifikke fag og niveau​

​https://www.ucn.dk/uddannelser/fysioterapeut/adgangskrav-og-optagelse

​adgangskrav for alle ansøgere for optagelse på fysioterapeutuddannelsen: engelsk B + matematik B eller kemi B eller biologi B eller fysik B.

Hvis du ikke opfylder disse fagkrav, skal du supplere dine eksisterende fagniveauer for at komme i betragtning til en studieplads.

Forretning Monday, April 6, 2020
Gymnasiale karakterkrav

Specfikke karakterkrav til fag på den adgangsgivende gymnasiale eksamen​ inkl. supplering​

​​Specfikke karakterkrav til fag​

https://www.ucn.dk/uddannelser/fysioterapeut/adgangskrav-og-optagelse

Forretning Monday, April 6, 2020
Indberetningskalender

​Indberetningskalenderen er en kalender, der viser
* hvad, der skal indberettes
* hvem, der indberettes for
* hvilken periode eller tælledato indberetningen gælder for

​Indberetningskalenderen giver et overblik over alle indberetninger til CØSA, KOT, Danmarks Statistik og UFM.

Indberetningskalenderen er vejledende. De eksakte indberetningsfrister vil fremgå af de relaterede hjemmesider.

​Tilskudsinstruksens kapitel 5.1 Indberetningsterminer

​Indberetningskalenderen er en kalender, der viser
* hvad, der skal indberettet: A Optag, B STÅ ÅU
* hvem, der indberettes for: A. EA, PH, MAR, B EA, PH, MAR
* hvilken periode indberetningen gælder for: A 1.3.20XX til 29.2.20XX, B 1.1.20XX - 31-3-20XX

Forretning Monday, April 6, 2020
Institutionsoplysninger
Institutionsspecifikke oplysninger omkring Institution / Virksomhed.

Indeholder oplysninger om den tilhørende virksomhed eller institution. Institutionsoplysninger har til formål at bestemme hvilken samarbejdstype virksomheden er.​​

​Institutionsoplysninger angiver for eksempel om virksomheden er en privat eller offentlig rekvirent, eller om virksomheden er et praktiksted.​

Forretning Monday, January 27, 2020
ISV-konfiguration

​ISV (Independent Software Vendor)-konfiguration er det centrale konfigurationsstyring i esas-systemet.

Den centrale konfigurationsstyring bruges sammen med Afdeling-konfigurationer til at styre systemets indstillinger. For Afdeling er det de lokale insistutioners indstillinger der noteres.

Det er her centrale indstillinger til systemet som fx centrale skæringsdatoer og centrale integrations-endepunkter noteres.​​

Applikation Monday, June 8, 2020
Karakter

​Bedømmelse af en præstation

​Karakter gives ud fra forskellige skalaer: 7-trinsskalaen, 13-skalaen, Bestået/ikke beskået

​7; 10; 12 m.fl.

Forretning Monday, April 6, 2020
Kommentarpost

Kommentar med angivelse af forfatter og tidspunkt

"Kommentarpost" har relation til hhv. Kommentarteksten og entitetsposten for entiteten "Person". Denne entitet vises i et undergitter direkte på entitetsposten. Når en ny kommentar skal tilføjes, oprettes en ny kommentarpost med den aktuelle kommentartekst. Herved sættes "Oprettet af" og "Oprettelsestidspunkt" automatisk og vises i undergitteret.​


 


Applikation Tuesday, February 25, 2020
Kommentartekst

Det egentlige tekst i selve kommentaren. Teksten kan angive brugerdefinerede kommentarer til en Person-entitetspost.

​Se også kommentarpost. Kommentarteksten kan genbruges på flere kommentarposter.

​Brugerdefineret kommentar på en person, eksempelvis omkring særlige forhold uddannelsesinstitutionen skal være opmærksom på.

Applikation Tuesday, February 25, 2020
Kommune

​I esas kan en kommune være en rekvirent, en betaler, et praktiksted

Kommunerne har flere forskellige roller - ofte på samme tid:
Kommunen kan være en arbejdsgiver, som betaler efter- videreuddannelse for en ansat.
Kommunen kan være en rekvirent - f.eks. et jobcenter - som betaler uddannelse for en studerende.
Kommunen kan være et praktiksted, hvor studerende kan afholde praktik - f.eks. i børnehaver, skoler eller i forvaltningerne - alt efter uddannelse

Forretning Tuesday, February 25, 2020
KOT-gruppe-tilmelding
En tilknytning mellem en KOT-gruppe og en ansøgning

​En ansøgning kan tilknyttes flere KOT-grupper

​f.eks. til både 10 (kvote 1) og 60 (standby)​

Forretning Monday, April 6, 2020
Kurser og skoleophold (Ansøgning)

Ansøgerens historik i forhold til højskoleophold, dagskole eller lignende.​

Kurser og skoleophold der kan være relevante for ansøgerens kvote-2 ansøgning.


Forretning Tuesday, February 25, 2020
Kvalifikationskriterie
Kriterier på ansøgningsopsættelsen, der bliver vurderet, i forhold til at prioritere ansøgerne til optagelse via Kvote 2.

​Kvalifikationskriterier gælder kun for ansøgninger til Kvote 2.

Den enkelte institution opsætter kriterier, der kvalificerer til optagelse via Kvote 2 på hver uddannelse.​

​Eksempler på kvalifikationskriterier:

Højskoleophold

3 mdr. arbejde i børnehave

Frivilligt arbejde

Forretning Monday, April 6, 2020
Kvalifikationspoint
Et pointsystem til vurdering af kvote 2-ansøgninger

​Hver institution opsætter *kvalifikationskriterier og tildeler kvalifikationspoint i forhold til optagelse på en given uddannelse.

Under sagsbehandling gennemgås hver ansøgning, og der gives relevante kvalifikationspoint. Pointene regnes sammen til en total, og ved indberetning til KOT efter ansøgningsfristen udløb, oplistes kvote 2-ansøgninger i rækkefølge efter kvalifikationspointenes total med det højeste antal først = optagelsesrækkefølge.

​F.eks. kan højskoleophold give 10 point, frivilligt arbejde 5 point, relevant erhvervserfaring 10 point, ikke-relevant erhvervserfaring 5 point osv.

Forretning Monday, April 6, 2020
Note
Kort tekst som vedrører en entitetspost
Noter er en specifik funktionalitet til at registrere interne notater for sagsbehandlingen.

​Det anvendes primært på Ansøgninger hvor sagsbehandlere har behov for at skrive noter om sagsbehandlingen. ​

Applikation Monday, June 8, 2020
Områdenummeropsætning

​Områdenummer forbindes med Aktivtetsudbud og Ansøgningsopsætning​

Uddannelsesinstitutionen gør klar til optagelse.

​​​f.eks. 79710 for juniorofficer på SIMAC på Ansøginngsopsætningen KOT 2021

Applikation Monday, April 6, 2020
Opgave
En standardaktivitet, der repræsenterer arbejde, der skal udføres. 

En opgave kan både oprettes automatisk og manuelt, og indikerer, at der er en handling, som brugeren skal foretage.

I forbindelse med deling af gæstestuderendes data, hvor en uddannelsesinstitution via en opgave kan anmode om, at en studerendes data deles med en anden uddannelsesinstitution. ​​​

Applikation Monday, January 27, 2020
Overflytningsansøgning
Ansøgningsformular der benyttes hvis en studerende skal søge om overflytning.

​Der skelnes mellem intern og ekstern overflytning.

Intern overflytning kan ske mellem 2 institutionsafdelinger under samme juridiske institution

Ekstern overflytning kan ske mellem 2 juridiske institutioner

Overflytninger er ALTID mellem samme uddannelse, både interne og eksterne

​Intern overflytning: Fra pædagoguddannelsen i Randers (VIA) til Pædagoguddannelsen i Århus (VIA).

Ekstern overflytning: Sygeplejeske på KP til sygeplejeske på UCN

Forretning Monday, April 6, 2020
Praktikområde

Praktikområde er en faglig "gren" indenfor et overordnet område. Praktikstedet skal godkendes til at fungere som praktiksted indenfor sit fagområde/fagområder.

​Et praktiksted kan udbyde praktikophold inden for et bestemt praktikområde.
Det samme praktiksted kan have flere praktikområder
Hver institution godkender praktikvirksomheder for egen institution med angivelse af område.

For visse uddannelser gælder, at en studerende skal have været i praktik inden for forskellige praktikområder i løbet af sin uddannelse.

​Praktikområde for børnehaver kan f.eks. være specialområdet (for børn med specielle udfordringer) eller normalområdet,
Praktikområde for skoler kan f.eks. være SFO (hvor pædagogstuderende kan komme i praktik) eller Skole (hvor lærerstuderende kan komme i praktik).
Praktikområde for sygehuse kan f.eks. være medicinsk eller kirurgisk område.
Praktikområder for kommuner kan f.eks. være hjemmepleje (for sygeplejestuderende) eller forvaltninger (hvor administrationsbachelorer eller socialrådgiverstuderende kan komme i praktik).

Forretning Tuesday, February 25, 2020
Systemhændelsekonfiguration
Konfiguration til systemhændelsestyper.

​Denne konfiguration anvendes af systemet til at relatere systemhændelsestyper og systemhændelser. Fx hvilke handlinger en specifik systemhændelse skal forårsage. 

Fx skal der sendes en notifikation når en specifik hændelse sker i systemet.

Applikation Monday, June 8, 2020
Systemhændelsestype
Kategorisering af de forskellige hændelser der kan ske i systemet.

Anvendes til at kategorisere systemhændelser, og kan anvendes til at definere hvad den specifikke type af hændelse skal udføre vha. en Systemhændelseskonfiguration.

​Hændelser for studieforløb

Applikation Monday, June 8, 2020
Udlandsophold

Studie eller praktikophold i uddlandet fortaget af en dansk studerende for en periode.

Udlandsophold omfatter studie- og/eller praktikophold i udlandet.

Aktiviteter (teori/praktik), der er gennemført ved en udenlandsk uddannelsesinstitution indberettes som merit og indgår ikke i tilskudsberegningen for den danske staminstitution.

​Bliv klogere på, hvad det indebærer at tage et studieophold i udlandet eller et praktikophold i udlandet.

https://www.cphbusiness.dk/soeg?query=udlandsophold

Forretning Monday, April 6, 2020
Udlandsophold (Ansøgning)
Ansøgerens historik i forhold til udlandsophold ifm. ansøgning om optagelse.

Når man søger optagelse på et studie gennem kvote 2, er et udlandsophold på tre-seks måneder et af de kriterier, der tæller.​

Forretning Tuesday, February 25, 2020
Videregående uddannelse
uddannelse, der giver en grad og følger de retningslinjer, der er givet af en bekendtgørelse og udmøntet i en studieordning


 

En videregående uddannelse er et selvstændigt afrundet forløb inden for et eller flere fagområder. En videregående uddannelse har et omfang på et fastsat antal ECTS-point.
Uddannelser er prækvalificerede og godkendt i henhold til lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner. Der er en særlig Kvalifikationsramme for videregående uddannelser der dækker over niveau 6, 7 og 8.


 

Forretning Monday, June 8, 2020
Visning
En forespørgsel, der er gemt i databasen.

​I systemet anvendes visninger til at vise entitetsposter for entiteter. Det er en kombination af filtreringer og hvilke kolonner der skal vises.

​Man kan fra en avanceret søgning lave sine egne visninger for entiteter. Eller man kan anvende "systemvisninger", som er de listevisninger som vises når man navigere til en entitet i systemet.

Applikation Friday, May 29, 2020
Indberetningskoder

​Indberetningskoder er de koder, som benyttes i forbindelse med indberetninger til CØSA, DST, KOT med flere. Koderne sammensættes og tolkes i det modtagende system.

​Koderne består oftest af et tal, men kan også være bogstaver, der reaterer til en konkret information. Se eksemplerne

​delformål: '1' Professionsbachelor, '5' åben uddannelse
aktivitetstype: '1' teori, '2' praktik

Rekvirenttype : 'USB' Udenlandsk selvbetaler

Forretning Monday, April 6, 2020
Ansøgningskladde

​Ansøgningskladde eksisterer kun i nemStudie og er en *ansøgning til et publiceret udbud.

Ansøgningskladde ligger i *kurv.

​En Ansøgningskladde er oprettet af en *Ansøger og bliver til en Ansøgning, når *Ansøgeren indsender den (= "Gennemse og Godkend").

Ansøgningskladder ejes af nemStudie. Ansøgninger ejes af esas.

Forretning Thursday, March 5, 2020
Kurv

​Kurven indeholder en ansøgers ansøgningskladde(r).

​Ansøger skal gå i kurven for at finde en påbegyndt men ikke indsendt ansøgning (=ansøgningskladde).

Ansøger kan oprette en eller flere ansøgninger. En ansøgning er en ansøgningskladde indtil den er indsendt. Først når ansøger har trykket på "Gennemse og Godkendt" og indsendt, forsvinder ansøgningskladden fra kurven.

En ansøgningskladde forsvinder også fra kurven, når ansøgningsfrist er overskredet. Herefter kan en påbegyndt men ikke indsendt ansøgning ses i "Udgåede ansøgninger" i 30 dage.

Forretning Monday, April 6, 2020
Ansøgningskort
Et ansøgningkort modsvarer et emne, som er relevant for ansøgerens ansøgning. Fx adgangsgivende eksamen, erhvervserfaring, højskoleophold, særlige oplysninger. 

 

​En ansøgningskladde indeholder en liste af ansøgningskort. Der vises ét kort ad gangen, når ansøgningskladden udfyldes. Fx 'Erhvervserfaring' eller 'Motiveret ansøgning'.

Ansøgningskort udvælges ifm. ansøgningskortopsætningen og kan gøres påkrævet eller valgfrit for ansøgningen.

Der vises ét kort ad gangen, når ansøgningskladden udfyldes. Fx 'Erhvervserfaring' eller 'Motiveret ansøgning'.

Forretning Thursday, March 5, 2020
Ansøgningskortopsætning

​Ansøgningskortopsætning består af en række *Ansøgningskort. ​Ansøgningskortopsætning konfigureres i esas ifm. publicering af udbud og benyttes i nemStudie til at vise ansøgere de relevante ansøgningskort.

På en Ansøgningskortopsætning kan der både vælges hvilke Ansøgningskort der skal vises, samt om Ansøgningskortene skal have Ansøgningskorttekster tilknyttet.

Forretning Thursday, March 5, 2020
Ansøgningskorttekst

Ansøgningskorttekster består af danske og engelske hjælpetekster, der i nemStudie vises på *Ansøgningskortet, teksterne tilknyttes.

​Ansøgningskortteksterne kan bruges til at supplere de generelle hjælpetekster, hvis et udbud fx har specifikke krav til Erhverserfaring.

Forretning Thursday, March 5, 2020
Kommunikation
”Kommunikation” er beskeder og adviseringer til ansøgninger. De er altid tilknyttet specifikke Ansøgninger.
Kommunikation kan blive sendt på følgende måder:
Automatisk af systemet. Fx ved tilbudt studieplads
Manuelt til den enkelte ansøgning
Manuelt til en liste af ansøgninger

​Beskeder kan læses i nemStudie af Ansøgeren.
Adviseringer sendes pr. mail til Ansøgeren.
Beskeder og adviseringer kan læses af studieadministrative medarbejdere i esas.


 

Forretning Thursday, March 5, 2020
Kommunikationsskabelon

Kommunikationsskabelon er en skabelon for en besked, der kan indeholde flettefelter som bliver udfyldt når der oprettes en kommunikation baseret på skabelonen.


 

​Kommunikationsskabelon kan benyttes til automatisk eller manuelt udsendt Kommunikation. Skabelonerne vil have danske og engelske tekster med flettefelter.

Forretning Thursday, March 5, 2020
Optagelse.dk

​Optagelse.dk er den hjemmeside, hvorfra man kan ansøge om optagelse på en videregående uddannelse.

​Optagelse.dk har til formål at lette tilmeldingen til ungdomsuddannelserne og ansøgning til de videregående uddannelser ved at digitalisere ansøgningsprocessen.

Forretning Friday, November 8, 2019
Uddannelsesstation

​En uddannelsesstation er en fysisk addresse under en institutionsafdeling, hvor der udbydes dele af en uddannelse.

Uddannelsesstationer har ikke et selvstændigt institutionsnummer men er underlagt den institutionsafdeling, der har udbudsretten til uddannelsen.

​Regeringen har ønsket at bringe undervisningen ud til de studerende, fremfor at studerende skal rejse til den by, hvor institutionsafdlingen med udbudsretten har til huse.

VIA udbyder Sygeplejeskeuddannelsen på en uddannelsesstation i Herning. Her tages første del.

Forretning Monday, April 6, 2020
Specialisering

​En uddannelse kan udbydes med flere specialiseringer/toninger/profeler jf. uddannelsesbekendtgørelsen og eller studieordningen.


​Eksempelvis indeholder Radiografuddannelsen en to årig basisdel, hvorefter de studerende vælger én af følgende specialiseringer: Radiologisk billeddiagnostik, Nuklearmedicinsk billeddiagnostik eller Stråleterapi.

Forretning Friday, May 1, 2020
Områdenummer

​​Nummerbetegnelse for en specifik uddannelse, som finder sted på en specifik Uddannelsesinstitution/afdeling. 

Anvendes i KOT-optaget samt i efteroptaget.

Alle ordinære uddannelser har et områdenummer, der anvendes, når en ansøger søger optagelse på en ordinær uddannelse. 

Et områdenummer tildeles af KOT.

Områdenummeret oprettes i esas i entiteten "Områdenumre" og tilknyttes den enkelte juridiske institutions ansøgningsopsætning.

​​f.eks. 53170 for Pædagog på UCL

Forretning Monday, April 6, 2020
Systemstatus
Systemstatus er et felt på entitetsposter, som er en kategorisering af Status-værdier. Der findes Aktiv og Inaktiv.
Alle Status-værdier er inddelt i en Aktiv eller Inaktiv systemstatus.

Slettet poster har fx Status = Slettet og Systemstatus = Inaktiv. Mens Status = Kladde eller Status = Aktiv ofte er Systemstatus = Aktiv.​

Applikation Friday, May 29, 2020
Indberetningsgrundlag
​Indberetningsgrundlaget indeholder informationer om en indberetning i en opgørelsesperioden for henholdsvis 1. september til udgangen af februar (28. eller 29.) og 1. marts til 31. august.

Et indberetningsgrundlag samler og summerer al studieaktivitet, repræsenteret ved indberetningsgrundlagslinjer.​

​På grundlaget er det muligt at se hvilken juridisk institution og eller institutionsafdeling det vedrører, ligeledes vil det være muligt at danne overblik over STÅ-aktiviteter, internationalisering og meritaktivteter.

Forretning Monday, January 27, 2020
Indberetningsgrundlagslinjer

​​Indberetningsgrundlagslinje tilknytter sig både en juridisk- og institutionsafdeling, på linjen vil det være muligt at danne sig overblik over oplysninger omkring den studerende, dens studieforløb, gennemførelsesuddannelseselement og aktiviteter (STÅ, merit og internationalisering).  

​Indberetningsgrundlagslinje er med til at danne grundlag for det, der bliver afsendt til CØSA som indberetning.​

Applikation Tuesday, February 25, 2020
Adgangskrav

​Uddannelsesmæssige eller andre betingelser for at kunne komme i betragtning til optagelse på en uddannelse.

Adgangskrav er typisk en gymnasiel uddannelse. Ofte kræves et bestemt fag på et bestemt niveau (f.eks. Kemi på B) for at komme ind på en given uddannelse.

​For at bliver optaget på en akademiuddannelse skal ansøgeren have en ungdomsuddannelse eller på anden vis opfylde betingenserne. For at blive optaget på en professionsbacheloruddannelsen skal ansøger typisk have en gymnasial uddannelse eller en udenlandsk uddannelse på tilsvarende niveau.

På ÅU er adgangskravet derudover også 2 års relevant, dokumenteret arbejdserfaring.

Forretning Tuesday, February 25, 2020
Enkeltfag

Et undervisningsfag som indgår som en del af en ordinær uddannelse, men som kan studeres og afsluttes særskilt

Mange undervisningsfag på ordinær uddannelse udbydes som enkeltfag, dvs. at de kan tages enkeltvis uden skelen til resten af uddannelsen. Enkeltfag udbydes under Åben Uddannelse mod betaling.

​En skolelærer, der skal undervise i et nyt fag, kan supplere sin uddannelse ved at tage et relevant enkeltfag fra Læreruddannelsen.

En sygeplejerske, der vil opdatere sin uddannelse med ny viden, kan tage et enkeltfag fra Sygeplejerskeuddannelsen.

Forretning Thursday, April 2, 2020
Erfaringer

​Viden eller færdighed opnået gennem praktisk øvelse, undersøgelse eller oplevelse gennem længere tid, fx inden for et fagligt område

​I forbindelse med ansøgning til kvote 2 tæller erfaringer med i optagelsesgrundlaget

Vi har brug for en kontorassistent med erfaring fra et forsikringskontor

Forretning Wednesday, April 1, 2020
Fagpersonrelation
Relation mellem en *Fagperson og en *Bedømmelse, en *PUE eller et *Hold.

​Relationen benyttes særligt i forbindelse med karakterlister og publikationer

Forretning Monday, April 6, 2020
Publicering

Publicering af et udbud giver ansøgere mulighed for at søge udbuddet og følge deres ansøgning blandt andet via selvbetjeningsløsninger.​


 

 

​Offentliggørelsen sker fra esas til f.eks. Uddannelsesguiden, et lokalt LMS-system og andre systemer

Applikation Monday, January 27, 2020
AccountNumber

​Det interne navn for "Institutionsnummer" på entiteten "Institution / Virksomhed".

​Benyttes bl.a. i esas' webservice.

Applikation Thursday, April 2, 2020
CØSA

Centralt Økonomistyrings- og StudieAdministrativt system, som esas indberetter aktivitetsoplysninger til. På den baggrund tildeles uddannelsesinstitutionernes tilskud.

​Et it-baseret økonomistyrings- og studieadministrativt system, som på grundlag af bl.a. aktivitetsoplysninger fra professionshøjskoler, erhvervsakademier, maritime uddannelsesinstitutioner og erhvervsskoler skal udbetale tilskud og afgive oplysninger til statsregnskabet.

CØSA bliver vedligeholdt af UVM.

​https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/studieadministrative-systemer/studieadministration-sis/nyt-fra-sis/indberetning-af-sta-ordinaer-uddannelse

Forretning Monday, April 6, 2020
Institutionsregistret

Institutionsregisteret grupperer uddannelsesinstitutioner og deres afdelinger efter den enkelte institutions hovedformål - typisk i henhold til den institutionslov, institutionen er godkendt efter.

En institutionsafdeling tildeles en 6 cifret kode.


 

​esas integrerer ikke til institutionsregistret, fordi esas ikke skal være afhængig af hvornår institutionsnumre bliver oprettet i institutionsregistret. 

I stedet integreres til CVR-registeret.

Institutionsregisteret vedligeholdes af UVM.

Juridisk Institution: ​219417 Københavns Professionshøjskole
Institutionsafdeling: 101627 Københavns Professionshøjskole, Sigurdsgade


 

Forretning Monday, April 6, 2020
Praktikaftale

En praktikaftale er overenskomsten mellem den enkelte studerende og praktikstedet om et praktikophold. Aftalen indeholder bl.a. periode for opholdet, og om opholdet er lønnet eller ulønnet. Praktikaftalen skal typisk godkendes af uddannelsesinstitutionen forud for praktikken.

​Praktikaftale er ikke et begreb i esas. Praktikatalen registreres som et praktikophold i esas.

​Aftale om praktik i vuggestuen ​Mariehønen evigglad i forbindelse med pædagoguddannelsen

Forretning Tuesday, February 25, 2020
InRule

​Applikation, som sørger for at få defineret og automatiseret betingelser og regler, rettet mod forretningsreglerne, og som sammen med Dynamics indgår i esas løsningen. 

​Regler opsat i regelmotoren kaldet InRule. Den kontekstspecifikke "Kør regeltjek" er sat op til at tjekke på regeltjek indenfor en given entitet i esas.​​

Validerering af, om en GUE har fået tilskrevet den samme mængde ECTS-point, som er angivet på den relaterede SUE.​

Applikation Monday, January 27, 2020
Indskrivning

Dét at registrere, at en ansøger bliver optaget på en institution

​Indskrivning er tæt på at være synonymt med optagelse. Indskrivning sker på en institution. Optagelse sker på en uddannelse.

​Ved indskrivning og optagelse bliver den studerende indberettet til SU

Forretning Monday, April 6, 2020
Fagretning: Retning Forretning Monday, November 11, 2019
Læringsaktivitet

​Fællesbetegnelse for de aktiviteter der indgår i at opnå de nødvendige lærings- og kompetencemål for fagelementet.

​Læringsaktiviteter går på tværs af fag og kan være beskrevet på studieordningsniveau.

I arbejdet med forskellige læringsaktiviteter introduceres de studerende.....

https://docplayer.dk/68373192-Studieordning-for-uddannelsen-til-professionsbachelor-i-leisure-management.html

Forretning Monday, April 6, 2020
Betaler

​Betegnelse for den, som skal betale for Åben Uddannelse eller indtægtsdækket virksomhed. 

​En betaler kan være en person (den studerende selv), virksomhed eller rekvirent, med dertil forskellige tilknyttede regler og forretningsgange.

En virksomhed giver en medarbejder en diplomuddannelse i ledelse. Medarbejderen - nu ansøger - angiver sin arbejdsgiver som betaler.

Forretning Thursday, April 2, 2020
Censor

Uvildig *fagperson, som skal sikre, at den studerende får en objektiv bedømmelse.


 

Censor vurderer sammen med en *eksaminator en skriftlig eller mundtlig eksamenspræstation og giver en karakter eller en udtalelse om præstationen. 

Censor kan være intern eller ekstern

Intern censor er typisk en underviser fra samme institution.

Ekstern censor kommer "udefra" - enten fra en anden, tilsvarende institution, eller kan være ansat i aftagerfeltet (dvs. arbejdspladser, som typisk ansætter denne type afsluttede studerende).

Forretning Monday, April 6, 2020
Eksaminator

​Primær *fagperson, som er ansvarlig for gennemførelse af bedømmelser.

​Person som eksaminerer en elev eller studerende ved en prøve.

​Eksaminator er typisk underviser på det specifikke Uddannelseselement, som bedømmelsen vedrører.

Forretning Monday, April 6, 2020
Staminstitution

​En uddannelsesinstitution, hvorpå den studerende er optaget og primært læser på sin uddannelse.

​Modsat Værtsinstitution, hvor den studerende er/kan være gæstestuderende i en del af sin uddannelse.

​en dansk gæstestuderende er optaget på Cphbusiness (= staminstitution) og tager et valgfag på KP (= værtsinstitution) og får merit for det i sin uddannelse.

Forretning Monday, April 6, 2020
Værtsinstitution

Den uddannelsesinstitution, hvor den studerende læser som gæstestuderende.

​​Modsat Staminstitution, hvor den studerende er optaget og læser på sin primære uddannelse.

Forretning Monday, April 6, 2020
Praktiksted

​Virksomhed eller institution, som tilbyder praktikophold til studerende.

​Praktiksteder kan ligge i både DK eller i udlandet.

​Private virksomheder​
Kommuner
Sygehuse
Børnehaver
Skoler

Forretning Tuesday, February 25, 2020
Rekvirent

​Betegnelse for den offentlige institution, som skal betale for en studerendes deltagelse på Ordinær eller Åben uddannelse 

Når en studerende optages på et eller flere uddannelseselementer, skal det angives hvem der er rekvirenten - altså hvem som har rekvireret uddannelsesforløbet.

 
Rekvirent må ikke forveksles med *betaler

​Rekvirenter kan bla. være:

Staten (UVM), som udløser taxameterydelse via STÅ-indberetninger

Kommuner (KOM) som opkræves taxameter/deltagerbetaling direkte af den enkelte institution,

De *udenlandske studerende (USB), som kommer fra 3. lande, og som derfor selv skal betale for deres uddannelsesforløb - opkræves direkte af den enkelte institution

Forretning Thursday, April 2, 2020
Underviser

​Fagperson, som står for undervisning på et Uddannelseselement

​Undervisere er fagpersoner i esas. På institutionerne kan de være interne såvel som eksterne medarbejdere

Forretning Monday, April 6, 2020
CPR-nummer

Et CPR-nummer eller personnummer er et ticifret, personligt identifikationsnummer, som gives til statsborgere og/eller folk med opholdstilladelse i Danmark, samt folk der er bosat udenfor Danmark, men er medlem af ATP eller er skattepligtige efter skattekontrolloven. CPR er en forkortelse for Det Centrale Personregister.

CPR-nummeret kommer ind i esas i forbindelse med ansøgninger, via *KOT og via tredjepartssystem eller via manuel oprettelse/opdatering af den studerende/ ansøgeren.

Desuden kan CPR-nummer angives i forbindelse med oprettelse af fagpersoner. 


 

​121085-1317

Forretning Monday, April 6, 2020
KOT-CPR-nr

​*Fiktivt Cpr.nr. konstrueret af optagelse.dk i forbindelse med en ansøgning fra en ansøger uden dansk cpr.nr. 

Når en ansøger ikke har et dansk CPR-nummer, bliver der dannet et af Optagelse.dk i forbindelse med oprettelse af ansøgningen.

​Form: fødselsdato samt tre vilkårlige bogstaver samt et ulige tal, hvis det er en mand, og et lige tal, hvis det er en kvinde.                          ​​

​100280ABC2

Konstrueret KOT-CPR-nummer for Sanne Nielsen med fødselsdag 10. februar 1980​​

Forretning Monday, April 6, 2020
nemStudie

​Navnet for esas selvbetjenings system.

nemStudie er selvbetjeningsfunktionalitet til esas, som findes på nemStudie.dk.

nemStudie understøtter aktiviteter for både ansøgere og studerende.​

Forretning Monday, January 27, 2020
Kommunikationsafsendelse

​Kommunikationsafsendelse benyttes til at oprette Kommunikation (besked) til én eller flere ansøgninger.

​Kommunikationsafsendelse er baseret på en kommunikationsskabelon.

Typisk vil kommunikationsafsendelsen ske til en (større eller mindre) gruppe af ansøgninger, men kan også sendes til en enkelt ansøgning.

Forretning Thursday, March 5, 2020
Ansøgningshandling

Ansøgningshandlinger er handlinger, som ansøgere kan/skal foretage sig, efter en ansøgning er indsendt (oprettet i esas). Det kan fx være indsendelse af manglende bilag, besvarelse af tilbudt plads eller annullering af ansøgning.

​Ansøgningshandlinger vises for ansøgere på nemStudie.dk, hvor de kan udføre handlingerne.
Ansøgningshandlinger oprettes automatisk, når visse felter opdateres på Ansøgninger.​

Forretning Monday, March 2, 2020
Grad

​Uddannelsesniveau, som er fastlagt i den relevante bekendtgørelse.

​Betegnelse som kan benyttes efter bestået uddannelse.

​Professionsbachelor, Diplom

https://ufm.dk/uddannelse/anerkendelse-og-dokumentation/dokumentation/kvalifikationsrammer/typer/samlet-oversigt

Forretning Friday, February 28, 2020
GUE: se Gennemførelsesuddannelseselement Forretning Monday, November 11, 2019
Værtsuddannelsesinstitution: se værtsinstitution

Forretning Friday, November 8, 2019
Specialist
1. Forretningsspecialist, som har særlig kendskab til det studieadministrative forretningsområde.
2. Forretningsrolle, som forventes at besidde særlige systemmæssig indsigt i udvalgte dele af esas og varetager i den forbindelse særlige specialistfunktioner.

Specialister findes både i UFM-SIU og på Uddannelsesinstitutionerne.

Forretning Monday, April 6, 2020
Studieadministrativ leder

​Leder af enhed, som varetager studieadministrative opgaver (på uddannelsesinstitution)

​Studiechefen på EA Midtvest

Forretning Friday, November 8, 2019
Institutionsleder

​Leder af uddannelsesinstitution.

​Kaldes typisk Rektor på videregående uddannelser.

Forretning Tuesday, October 29, 2019
Uddannelsesleder

​​Ansvarlig person for et bestemt uddannelsesområde for en given uddannelse på institutionsniveau, herunder udarbejdelse af studieordning.

​Uddannelseslederen arbejder typisk med et givet uddannelsesområde (f.eks. læreruddannelsen), hvor hun udvikler både uddannelsen, omgivelserne, undervisernes og de studerendes rammer m.m.

​Uddannelsesleder for læreruddannelsen i Aarhus

Forretning Monday, April 6, 2020
Udenlandsk studerende
En udenlandsk studerende er en studerende med udenlandsk statsborgerskab og uden opholdstilladelse i Danmark, som er optaget på en fuldtidsuddannelse​ på en institution i Danmark.

 


 

​Den studerende kan været optaget f.eks. via KOT eller udenom KOT i efteroptag. Den studerende får opholdstilladelse i Danmark i forbindelse med optagelse på studiet.

​Monique Dumas fra Frankrig tager hele uddannelsen til Professionsbachelor som Diplomingeniør i Bioteknologi i Danmark

Forretning Wednesday, April 1, 2020
Aktivitetsgruppe
Aktivitetsgruppen = Uddannelsen. 
Termen benyttes for den uddannelse som aktiviteten (faget, holdet) er knyttet til. Termen benyttes bl.a. i forbindelse med indberetning.

Aktiviteten er f.eks. Fysiologi 1, hvor aktivitetsgruppen er Fysioterapeut.
​​Aktivitetsgruppen indberettes via en kode i forbindelse med eksempelvis STÅ-indberetninger.

Se evt. definition og forklaring på *Aktivitetsgruppekode.

​Lærer, Sygeplejeske, Biologi

Forretning Tuesday, April 28, 2020
KOT-optagelsesområde: se Områdenummer

 


 


 

 

Forretning Monday, April 6, 2020
Uddannelseselement

​Betegnelse for elementer i en uddannelsesstruktur for en given uddannelse.


​I uddannelsesstrukturen betegnes uddannelseselementerne som strukturelle uddannelseselementer (SUEr). I forbindelse med planlægning af uddannelse i en konkret periode betegnes de som planlægningsuddannelseselementer (PUEr). Studerende som knyttes til et Planlægningsuddannelseselement, får hver deres Gennemførelseselement (GUE).

​Semester 1 på pædagoguddannelsen
faget Organisation og medarbejdere på Diplomuddannelsen i ledelse

Forretning Monday, April 6, 2020
Vidensartikel

​En vidensartikel er en beskrivelse, som forklarer/giver svar på et begreb/et spørgsmål/en situation

Typisk ligger vidensartikler til grund for Onlinehjælp af den ene eller anden art. Det være sig Onlinehjælp i esas, nemStudie eller FAQ.

​Onlinehjælp, der kan tilgås direkte i esas ved at klikke på spørgsmålstegnet øverst til højre.

Forretning Thursday, January 30, 2020
Arbejdsområde

Det område, som kommer til syne, når man fra Navigationsmenuen vælger at klikke på pil-ned efter visning af første emne (initielt Studerende)

Det område, som kan åbnes fra Navigationsmenuen visning af arbejdsområde (initielt Studerende).​ Et arbejdsområde består af flere samlinger af entiteter. ​

Eksempelvis udgøres arbejdsområdet studerende blandt andet af samlingerne aktører og studieforløb.

Applikation Monday, February 17, 2020
SUE: se Strukturelt uddannelseselement Forretning Monday, November 11, 2019
Åben uddannelse (ÅU)
​Åben uddannelse er tilbud om uddannelse til voksne, som ønsker at efter- og videreuddanne sig. 
Åben Uddannelse adskiller sig fra Ordinær Uddannelse i formål, indhold og længde. 
ÅU har som formål at udvikle voksnes jobkompetence i samspil med erfaringer fra arbejdslivet. 
Studieforløb under Åben uddannelse er ofte kortere, da de bygger på de studerendes erhvervserfaringer. Hele diplomuddannelser og akademiuddannelser kan tages i "bidder" over op til 6 år, men man kan også nøjes med at tage et enkelt fag over en kort periode.
Undervisningen kan foregå i dagtimerne, uden for normal arbejdstid eller som fjernundervisning - og på hel- eller deltid, idet de fleste studerende på ÅU arbejder ved siden af studiet.
ÅU kan også udbyde "supplerende uddannelsesaktiviteter" på videregående niveau med henblik på at opfylde adgangskrav på de uddannelser, der er med i videreuddannelsessystemet for voksne.
Der er næsten altid deltagerbetaling på Åben uddannelse.

​Diplomuddannelsen i ledelse
Efteruddannelse af folkeskolelærere

Forretning Thursday, April 2, 2020
Single Sign-On (SSO)

​Single sign-on (SSO) er en adgangskontrolegenskab af flere relaterede, men uafhængige it-systemer og applikationer. Med denne egenskab kan en bruger logge på én gang og få adgang til flere systemer uden at blive afkrævet login for hvert system/applikation.

​Studerende er logget ind i UCN LMS. Studerende klikker sig over i nemStudie og er her automatisk logget ind.

Forretning Thursday, April 2, 2020
Normtid

​Den normerede studietid, en uddannelse varer. 

Jf. bekendtgørelse om erhvervsakademier og professionsbacheloruddannelser (LEP-bekendtgørelsen) har en uddannelse en normeret studietid. Altså det tidsrum en uddannelse normalt varer.

Derudover fastsætter bekendtgørelsen en periode, indenfor hvilken den studerende senest skal have afsluttet sin uddannelse. For uddannelser på 150 ECTS gælder, at uddannelsen skal være afsluttet indenfor et tidsrum af det dobbelte af den normerede tid. For uddannelser på 180 ECTS gælder, at uddannelsen skal være afsluttet indenfor et tidsrum af normeret tid + 2 år. Øvrige uddannelser skal være afsluttet indenfor en periode på 6 år. Der kan være afvigelser fra disse regler i den enkelte uddannelsesbekendtgørelse.

Dette giver den studerende mulighed for at have studieinaktive perioder af forskellige årsager. 

Studieinaktive periode grundet barsel, adoption og værnepligt tæller ikke med i beregningen af afslutningstidspunkt. 

Institutionerne kan dispenseres for seneste afslutningstidspunkt, hvis det er begrundet i usædvanlige forhold.

Forretning Monday, April 6, 2020
Arbejdsprocesser (i løsningen)

​​Arbejdsprocesser er workflows, som arbejder i baggrunden, og som kan køre automatisk eller ved manuel igangsætning. ​

​Arbejdsprocesser i Dynamics kan gøre synkron (realtid) og asynkront (baggrundsproces). Arbejdsprocesser kan derfor køres som baggrundsjobs og eksekveres løbende, når der er ressourcer på serveren. ​ ​

Man kan anvende arbejdsprocesser, hvis der eksempelvis skal overføres en ansøger og en ansøgning til en studerende og et studieforløb.​

Applikation Wednesday, June 3, 2020
Avanceret søgning

​Bruges til at fremsøge resultater på baggrund af entiteter og relaterede entiteters oplysninger.

Avanceret søgning kan findes via tragt-knappen på kontekstmenuen. Her kan skræddersyede søgninger oprettes og gemmes til senere brug.
Applikation Tuesday, February 25, 2020
Fane

​En visning består af forskellige faner i Dynamics løsning. Disse kan foldes ud og ind afhængigt af, hvad brugeren har behov for at få vist.

​Faner danner en visnings overordnede struktur og kan foldes ud og ind ved klik. Det er under fanen, at sektioner, undergitre og felter er lokaliseret. 

Applikation Tuesday, February 25, 2020
Hylden (i Dynamics esas løsning)

​Hylden udfoldes fra navigationsbjælken og udgøres af en række arbejdsområder, herunder studerende, uddannelse og lignende.

​Via hylden vælger brugeren, hvilket arbejdsområde og hvilken entitet vedkommende ønsker at arbejde med. Under hvert arbejdsområde, findes der flere samlinger af entiteter. Nogle samlinger, såsom funktioner og aktører, går igen på tværs af flere arbejdsområder på hylden.​

Applikation Tuesday, February 25, 2020
Kontekstmenu

​Kontekstmenuen findes under navigationsbjælken, når en listevisning/entitetspost er åben. Her kan nye entitetsposter oprettes og redigerede gemmes.

​Kontekstmenuen findes under navigationsbjælken, når en listevisning eller entitetspost er åben. Kontekstmenuen indeholder muligheden for at foretage handlinger inden for den pågældende entitet, man har åben. For eksempel kan brugeren oprette nye poster for den entitet, brugeren har valgt via hylden.

​Valgmulighederne på kontekstmenuen ændrer sig afhængigt af hvilket arbejdsområde eller entitetspost, brugeren har valgt. Det kan desuden afhænge af, hvorvidt brugeren via listevisning har markeret en entitetspost eller ej. Kontekstmenuens muligheder er derfor altid relateret til den kontekst, brugeren arbejder i. 

Applikation Tuesday, February 25, 2020
Navigationsbjælken

Navigationsbjælken findes øverst i skærmbilledet, hvorfra hylden kan foldes ud, avanceret søgning kan tilgås og lignende.​

Applikation Tuesday, February 25, 2020
Relateret visning

Visning der viser de relaterede entitetsposter til den entitetspost, man har åben.

​​En visning kan indeholde et undergitter som linker til andre entitetsposter af samme type. Undergitteret viser data på baggrund af en opsat listevisning.

​På studieforløbet er der for eksempel et undergitter med tilknyttede GUE’er.

Applikation Tuesday, February 25, 2020
Systemfelter

​Når en entitetspost oprettes, udfyldes en række felter automatisk af systemet. Disse kaldes systemfelter.

​Systemfelter kan blandt andet være dato for oprettelse, dato for ændring, hvilken bruger der har oprettet og ændret, og hvilken bruger eller afdeling der er ejer af den pågældende entitetspost. Systemfelter er uden for påvirkning af brugere af esas.​

​Dato for oprettelse af entitetspost.

Brugenavn hvem har oprettet entitetspoet.

Applikation Tuesday, February 25, 2020
Undergitter

​Undergitre er listevisninger som findes på en entitetspost.

​ På PUE’er fremgår for eksempel et undergitter, der linker til relaterede GUE’er.​​

Applikation Tuesday, February 25, 2020
Aktivitetsudbud

Et aktivitetsudbud er det kontrete udbud af en uddannelsesaktivitet knyttet til én institutionsafdeling.

En juridisk institution kan have flere aktivitetsudbud af samme uddannelse (uddannelsesaktivitet).

Til aktivitetsudbuddet knyttes en uddannelsesstruktur. Denne skal være i overensstammelse med den aktuelle studieordning. Flere aktivitetsudbud af samme uddannelse (uddannelsesaktivitet) kan dele den samme uddannelsesstruktur.

En juridisk institution udbyder uddannelse X på en institutionsafdeling. I dette tilfælde vil der være oprettet et aktivitetsudbud, der knyttes til uddannelsesaktiviteten.

En juridisk institution udbyder uddannelse X på 3 institutionsafdelinger. I dette tilfælde vil der være oprettet 3 aktivitetsudbud, der knyttes til den samme uddannelsesaktivitet. De 3 aktivitetsudbud deler samme uddannelsesstruktur.


 


 

Forretning Monday, June 8, 2020
Uddannelsesaktivitet

Uddannelsesaktiviteten sætter rammerne for aktivitetsudbudets gennemførelse på institutionsafdelingerne.

 

Uddannelsesaktiviteten er holder for alle uddannelsesaktiviteter der gennemføres på institutionerne. Aktivitetsudbud vil således altid være relateret til en uddannelsesaktivitet.

Uddannelsesaktiviteten indeholder de regler der er fastsat i uddannelsesbekendtgørelsen m.fl. samt den til enhver tid gældende tilskudsinstruks, regler om indberetning til US2000 samt retningslinjer for indberetning til Danmarks Statistik.

Et aktivitetsudbud skal således til enhver tid være i overensstemmelse med de på uddannelsesaktiviteten anførte betingelser.

Uddannelsesaktiviteten er oprettet og defineret af SIU.

​​

​Uddannelsesaktiviteten indeholder informationer som:

Uddannelsens navn

Uddannelsens betegnelse

Bekendtgørelse

Uddannelsestype

Antal semestre (kun relevant for ordinær uddannelse)

Samlet antal ECTS

ECTS loft praktik (kun relevant for ordinær uddannelse)

ECTS loft teori (kun relevant for ordinær uddannelse)

Afsluttet inden (maksimal varighed for uddannelsen)

Koder (alle kodeværdier knyttet til indberetninger)

Forretning Monday, June 8, 2020
Udenlandsk selvbetaler - USB

En udenlandsk selvbetaler er en studerende med et statsborgerskab uden for EU og EØS og uden opholdstilladelse i Danmark, som er optaget på en fuldtidsuddannelse i Danmark, og som derfor selv skal betale for sin uddannelse på den danske uddannelsesinstitution​

​En udenlandsk selvbetaler har rekvirenttypen USB

​Ching Yang fra Kina er optaget på en fuldtidsuddannelse i Danmark og skal selv betale for sin uddannelse.

Forretning Wednesday, April 1, 2020
STÅ-loft

​En uddannelses længde angivet i antal ECTS som beskrevet i uddannelsens bekendtgørelse. ECTS ovesættes til STÅ i indberetningssammenhæng. 


 

​Der må ikke indberettes STÅ udover dette loft, med mindre der er givet særlig dispensation for dette.

Et STÅ-loft er yderligere opdelt i antal teori-STÅ og antal praktik-STÅ som ikke må overskrides i STÅ-indberetningen.


 

Forretning Monday, April 6, 2020
Profil

Profil er en toning af en uddannelse. En profil kan samtidig være en yderligere toning af en specialisering.

En uddannelse kan have flere profiler. Profilen behøver ikke nødvendigvis at være bestemt af bekendtgørelsen for den aktuelle uddannelse.

En uddannelse kan have flere specialiseringer. En specialisering er bestemt af bekendtgørelsen for uddannelsen. Specialiseringen kan yderligere være opdelt af profiler. Profilerne er ikke bestemt af bekendtgørelsen for den aktuelle uddannelse.

​Pædagoguddannelsen har 3 specialiseringer/retninger. En af disse er Dagtilbud. En toning kan være normalområdet (normale børn) eller specialområdet (Børn med fysiske eller psykiske problemstillinger). Dvs. her er der 2 profiler.

Forretning Monday, June 8, 2020
AUDD-kode

Forkortelse for "Afsluttende Uddannelseskode​"

AUDD-koden anvendes til statistisk formål og angiver, hvilken uddannelse, på hvilket sprog og eventuelt hvilken studieretning, en studerende er i gang med eller har afsluttet.

AUDD-koden er entydig, og en uddannelses AUDD-kode ændres ikke. Det er derfor AUDD-koden, som skal bruges, hvis en given uddannelse skal identificeres over tid​.

AUDD-koden er 4-cifret og indberettes til Danmarks Statistik.

I esas bruges AUDD-koden også til at styre den enkelte studerendes studieforløb udfra én uddannelsesstruktur.

​Diplomingeniør i Bioteknologi, dansk udbud: 5346, engelsk udbud: 5347

PB Pædagog, studieretning Dagtilbud: 3282, studieretning Skole- og fritid: 3186, studieretning Social- og specialpædagogik: 3187

Forretning Wednesday, April 1, 2020
Top-up

​Overbygning på en erhvervsakademiuddannelse af 1 1/2 års varighed. Med en Top-up opnås niveauet professionsbachelor.​​

En studerende kan efter afslutning af en erhvervsakademiuddannelse ønske at bygge ovenpå uddannelsen med et yderligere​ studieforløb, således at han/hun efter endt overbygning har opnået en professionsbacheloruddannelse.

Der ansøges lokalt til denne top-up/overbygning direkte hos hver institution uden om KOT-optaget.

​​En studerende har efter endt erhvervsakademi​​uddannelse til byggetekniker valgt en top-up-uddannelse og kan nu kalde sig Professionsbachelor i bygningskonstruktion (Bygningskonstruktør).

Forretning Wednesday, April 8, 2020
Arbejdsgang

​En arbejdsgang er en rutine som udføres af ​forretningen.

Det kan enten ​​være en rutine som udføres i systemet eller uden for systemet.

​​At registre information i systemet. At udføre arbejde som at kontrollere at der er de tilmeldte til en eksamen som der skal op til en prøve.

Forretning Monday, June 8, 2020